Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

florinda donner ruyaci roportaj


CONCHA LABARTA’NIN FLORINDA DONNER GRAU,

TAISHA ABELAR VE CAROL TIGGS İLE

YAPTIĞI RÖPORTAJ

(İspanyolcadan çevrilmiş, ilk olarak Ispanya'da,

1 Nisan 1997’de Mas Alla da yayımlanmıştır.)

Tüm yanıtlar Carol Tiggs, Taisha Abelar ve Florinda Donner-

Grau tarafından verilmiştir.

Soru (S): Carlos Castaneda'nın yanı sıra sizler de don Juan

Matus'ım ve onun büyücü topluluğunun öğrencileriydiniz. Ne

var ki siz yıllarca kendinizi sakladınız, ancak son zam anlarda

don Juan'la yaşadığınız çömezliğiniz hakkında konuşm aya

karar verdiniz. Bu uzun suskunluk nedendi? Bu değişimin

sebebi nedir?

Yanıt (Y): Her şeyden önce şunu açıklığa kavuşturmak isteriz

ki Carlos Castaneda'nm don Juan Matus diye adlandırdığı

Kimiyi her birimiz farklı bir isimle tanıdık: M elchior Yaoquiz~

que, John Michael Abelar, ve Mariano Aureliano. Karışıklık

yaratmam ak için biz ona eski ııagual diyoruz; ihtiyarlık anlamında

değil de bizden yaşça büyüklük anlam ında baba ya da

pir, böylelikle onu yeni ııagualdan, Carlos Castaneda'dan

ayırmış oluyoruz.

Eski nagualla çömezliğimiz konusunu irdelem ek onun bizim

için tasarladığı görevin bir parçası değildi. Kendimizi tümüyle

saklamamızın nedeni bu.

Carol Tiggs'in 1985 yılında dönüşü hedeflerim ize ve gayelerimize

tam bir değişim getirdi. O geleneksel olarak, çağdaş

insan için uzay ve zaman olarak çevrilebilecek, ancak eski

M eksika'nın şamanları için farkındalık anlam ına gelen bir

şeyde bize rehberlik etmekle yükümlüydü. Bu şamanlar farkındalığın

karanlık denizi diye adlandırdıkları bir şeyde yolculuk

yapmayı tasarlamışlardı.

Geleneksel olarak, Carol Tiggs'in rolü bu geçişi yapm amızda

bize rehberlik etmekti. Döndüğü zaman, hem en bizim

bu dar görüşlü özel yolculuk hedefimizi çok daha kapsamlı

bir şeye dönüştürdü. Kendimizi saklamaya son verip Eski

M eksika'nın şamanlarının sihirli geçişlerini öğretm eye karar

vermemizin nedeni bu.S: Don Juan'dan aldığınız eğitim Carlos Castaneda minkine

benziyor muydu? E ğer benzemiyorsa, farklılıklar nelerdi?

H er biriniz don Juan'ı ve onun kadınlardan ve erkeklerden

oluşan topluluğunu nasıl tanımlıyorsunuz?

Y: Bize verilen eğitimin Carlos Castaneda'ya verilenle hiçbir

benzerliği yoktu, şu basit nedenle ki bizler kadınız. Bizim erkeklerin

sahip olmadığı organlarımız var: yum urtalıklar ve

dölyatağı, dehşetli önemli organlar. Eski nagualm bize verdiği

eğitim sırf eylem den oluşuyordu. Nagualın kadın ve erkeklerden

oluşan topluluğunu tanım lam aya gelince, yaşantımızın

bu anında söyleyebileceğim iz tek şey onların istisnai varlıklar

olduğudur. Şu anda onlar hakkında günlük dünyanın insanları

gibi konuşm ak boş olur.Onlar hakkında, ki eski nagual dahil on altı kişiydiler, en

azından şıınıı söyleyebiliriz: hepsi de mükemmel bir canlılık

ve gençlik hali içindelerdi. Hepsi yaşlıydı, ama aynı zam anda

değillerdi de, Hayranlık ya da m erak yüzünden, eski naguala

bu olağanüstü dinçliklerinin nedeninin ne olduğunu sorduğumuz

zaman, bize onları yolun her adımında canlandıran

şeyin sonsuzlukla aralarındaki bağ olduğunu söylemişti.

S: Pek çok çağdaş psikolojik ve sosyolojik eğilimler erkekle

dişi arasındaki uzaklığa bir son vermeyi savunurken, sizin kitaplarınızda

kadınla erkek arasında bilgiyi almaları açısından

dikkate değer farklılıklar olduğunu okuduk. Bıı konuyu

açıklayabilir misiniz? Sizin ve kadın büyücüler olarak deneyimlerinizin

Carlos Castaneda'nınkilerden farkı neydi?Y: Eski nagualın kuşağındaki kadın ve erkek büyücüler arasındaki

fark dünyadaki en basit şey. Dünyadaki bütün öbür

kadınlar gibi, bizim de bir rahmimiz var. Erkeklerden farklı

organlarımız var bizim: yum urtalıklar ve dölyatağı, ki büyücülere

göre bu organlar kadınların alışılmadık farkındalık

alanlarına girmelerini kolaylaştırıyor. Büyücülere göre evrende

m uazzam bir erk var: kararsız olan, fakat değişmeyen, sürekli,

daimi bir erk. Onlar bu erki farkındalık ya da farkındalığın

karanlık denizi diye adlandırıyorlar. Büyücüler bütün

canlı varlıkların bu erke bağlı olduklarını öne sürüyorlar. Bu

birleşm e noktasına birleşim noktası diyorlar. Büyücüler kadınların,

bedenlerinin içinde rahmin olması nedeniyle, bu birleşim

noktasını yeni bir pozisyona yerleştirm e yeteneğine sahip

olduklarını iddia ederler.

Şunu da vurgulamak isteriz ki büyücüler her insanın birleşim

noktasının aynı yerde bulunduğuna inanırlar: kürek kemiğinin

bir metre kadar gerisinde. Büyücüler insanları enerji

olarak gördüklerinde, bu noktayı ışıltılı bir top şeklinde bir

enerji alanları küm esi olarak algılarlar.

Büyücüler, erkek cinsel organları bedenin dışında olduğu

için erkeklerin bu yeteneğe sahip olmadıklarını söylerler. Bu

yüzden, büyücülerin enerji durumundaki bu farklılıkları silm eye ya da örtbas etmeye çalışmaları saçma olurdu. Kadm ve

erkek büyücülerin sosyal düzendeki davranışlarına baktığım

ızda da durum hemen hemen aynıdır. Enerji bağlamındaki

farklılık kadın ve erkek uygulayıcıların farklı şekilde davranm

asına neden olur. Büyücülerin durumunda bu farklılıklar

birbirini tamamlayıcıdırlar. Kadın büyücülerin birleşim noktasının

yerini değiştirme yetenekleri, erkek büyücülerin daha

fazla dayanıklılık ve daha sarsılmaz amaç karakterini taşıyan

eylemleri için bir temel oluşturur.

S: Kitaplarınızda Florinda Donner-Grau ve Taisha Abelar'ın

şamanizm dünyasında iki farklı kategoriyi temsil ettiğini okuduk.

Biriniz rüya görücü, ötekiniz ise iz sürücüsünüz. Bunlar

cezbedici ve alışılmadık terimler, fa k a t çoğu insan bunları

fa rk gözetmeden kullanıyor ve kendi açılarından yorumluyor.

Böylesi sınıflandırmaların asıl önemi nerede yatmaktadır? Iş

eyleme geldiğinde, Florinda Donner-Grau'mm bir rüya görücü

olmasının, ve Taisha Abelar'ın bir iz sürücü olmasının

göstergeleri nelerdir?Y: Yine, önceki sorunuzdaki gibi, aramızdaki fark çok basit,

çünkü bu her birimizin enerjisi tarafından belirleniyor. Florinda

Donner-Grau bir rüya görücü, çünkü birleşim noktasının

yerini değiştirmek konusunda olağanüstü bir yeteneği var.

Büyücülere göre, farkındalığın karanlık deniziyle bağlantı

noktam ız olan birleşim noktası yer değiştirdiği zaman, yeni

bir enerji alanları kümesi, bildiğim iz kümeye benzeyen, fakat

her günkü dünya olmayan başka bir dünyayı algılamamızı

sağlayacak kadar farklı bir küme bir araya gelir.

Bir iz sürücü olarak Taisha Abelar'ın hüneri de, birleşim noktasını,

yeri değiştiği zaman yeni noktada sabitleme yeteneğidir.

Birleşim noktasını sabitleme yeteneği olmazsa bu başka

dünyanın algılanması gelip geçici olur; bazı sanrılandırıcı

m addelerin etkisine benzer bu: bir yığın ipsiz sapsız imge.

Büyücüler sanrılandırıcı m addelerin etkisinin birleşim noktasının

yerini değiştirmek olduğuna inanırlar, ancak bu değişim

çok karm an çorm an ve geçicidir.S: Son kitaplarınızda, Rüyacı ve Büyü Geçişi'nde, kabul edilmesi

zor kişisel deneyimlerinizden söz ediyorsunuz. Başka

dünyalara girmek, bilinmeyende yolculuk etmek, inorganik

varlıklarla temasa geçmek, bütün bunlar akla meydan okuyan

deneyimler. Bu bizi ya böylesi hikâyelere hiç inanmamaya

ya da sizleri iyi ve kötünün ötesinde varlıklar, hastalığın,

yaşlılığın ya da ölümün dokunmadığı varlıklar olarak düşünmeye

teşvik ediyor. Kadın bir büyücü için günlük gerçeklik

nedir? Ve kronolojik zamanda yaşamak sihirli zamanda yaşamaya

nasıl uyuyor?

Y: Sorunuz, Bayan Labarta, çok soyut ve zorlamalı bir soru.

Açık sözlülüğümüzü bağışlayın lütfen. Bizler entelektüel varlıklar

değiliz, zihnin gerçekte hiçbir anlamı olmayan sözcüklerle

uğraştığı alıştırmalarda yer alamayız. Hiçbirimiz, hiçbir

koşul altında, iyinin ve kötünün, hastalığın ya da yaşlılığın

ötesinde değiliz.Bizler eski nagual tarafından insanların iki katogoride olduklarına

ikna edildik. Büyük çoğunluğum uz, büyücülerin

(alçaltıcı anlam da olduğunu söylem eden geçm eyeyim )

“ölüm süzler” diye adlandırdığı varlıklarız. Öbür kategori ise

ölecek olan varlıkların kategorisidir.

Eski nagual bizlere, ölümsüz varlıklar gibi, ölümü asla bir

referans noktası olarak almadığımızı, ve bu yüzden de kendimizi,

tüm yaşantımızı sözcüklerle, tanımlamalarla, polem iklerle,

anlaşm alar ve anlaşmazlıklarla uğraşarak geçirmek gibi

akıl almaz bir lükse kaptırdığımızı anlattı.

Öbür kategori ise ölecek olan varlıkların, hiçbir zaman ve

hiçbir koşul altında, kendilerini entelektüel savlarda bulunma

lüksüne kaptırm ayan varlıkların, büyücülerin kategorisiydi.

Şayet bizler bir şey isek, o da hiçbir önemi olmayan varlıklar

olduğumuzdur. Ve eğer bir şeye sahipsek, o da ölecek olan

varlıklar olduğumuza, ve bir gün sonsuzlukla, karşılaşm ak zorunda

kalacağım ıza ilişkin inancımızdır. Bizim hazırlığım ız

dünyadaki en basit şeydir: günde yirmidört saat sonsuzlukla

bu karşılaşm aya hazırlıyoruz kendimizi.

Eski nagual içimizdeki şu lanet ölümsüzlük fikrini ve yaşama karşı kayıtsızlığımızı silmeyi başardı; bizi, ölecek olan

varlıklar olarak, yaşamdaki seçeneklerim izi genişletebileceğimize

inandırdı. Büyücüler insanların, kendilerini sıradan

insanlara dönüştüren ideolojilerden bir kez kurtarınca, artık,

muhteşem eylemlerde bulunabilecek ve başarılar kazanabilecek

sihirli varlıklara dönüştüklerini öne sürerler.

Gerçekte bizim anlattıklarımız, hepimize, özellikle kadınlara

açık olan algı hünerlerine, kendim ize ilişkin düşüncelere

dalma huyıımıız yüzünden es geçtiğim iz hünerlere dair hayret

verici tanımlamalardır. Büyücüler, insanlar için var olan

tek şeyin BEN. BEN ve sadece BEN olduğunu ileri sürerler.

Bu koşullar altında, mümkün olabilecek tek şey, beni ilgilendiren

şeydir. Ve Beni, kişisel “ben”i ilgilendiren her şey sadece

öfkeye ve gücenmeye yol açabilir.

S: Carlos Castaneda yeni nagııal. Dunun kadın olarak sizler,

ve sizin kadın topluluğunuz için anlamı nedir? Bir kadının

nagııal olması mümkün değil mi?C: Bütün bunların bizim için anlamı Carlos Castaneda'nın bizim

danışm anım ız, sonsuzlukla ilgili belgelerin nerede im zalanacağını

bilen avukatımız olduğudur.Sonsuzlukla ilgili sorulardaki

kanuni danışm anim izdir o. Elbette bir kadın da aynı

şeyi yapabilir, ama, büyücülerin dediği gibi, eğer yatağında

yatarken yapabiliyorsan, neden kalkasın ki?

Bu türden biı danışman olmak tam bir başbelasıdır. Eski nagual,

bir nagual olmanın bir hizmetçi olmaya eş olduğunu

söyleyerek bununla dalga geçerdi. “Lanet olsun James, m utfağa

git de bana tuzu getir. K alkam ayacak kadar yorgunum.”

Ve tabii James kalkıp m utfağa gitmeli ve tuzu getirmelidir.

S: B ir öğretmenin fiziksel varlığı zorunlu olmayabilir, fa ka t

her halükarda büyük yardımı var. Don Jııan ve topluluğunda,

size şamanizmin dünyasında rehberlik edecek eğitim aldınız.

Bu dünyanın, kişisel bir öğretmenleri olmasa da, herkese açık

olduğunu düşünüyor musunuz?

C: Bir anlamda, bir öğretm enin olduğunda ısrar etmek bir hata. Eski nagualın fikrine göre, kendisi bize Ben'in hâkim iyetini

kırmamız için yardım ediyordu. Yaptığı şakalar ve o korkunç

mizah anlayışıyla, kendim ize gülmemizi sağlamayı başardı.

Bu anlamda, değişimin, bizimkine benzer bir değişimin,

m esela Tensegrity* uygulayarak, özel ya da kişisel bir

öğretmene ihtiyaç olmaksızın, herkes için m ümkün olduğuna

inanıyoruz.

Eski nagual bilgisini öğretmekle ilgilenmiyordu. Asla bir

öğretmen ya da guru değildi. Bunlardan biri olmak um urunda

bile değildi. Eski nagual kuşağını devam ettirmekle ilgileniyordu.

Eğer bize kişisel olarak rehberlik ettiyse, bu onun

kuşağını sürdürm em ize izin verecek tüm büyücülük öncüllerini

bize aşılamak içindi. Bir gün bunu yapm a sırasının bize

geleceğini umuyordu.

Bizim irademiz ya da onun iradesi dışındaki şartlar, don

Juan'ın kuşağının devam etmesini engelleyecek şekilde bir

araya geldi. Geleneksel olarak bir büyücülük kuşağının devam

etmesi işlevini yerine getiremediğimiz gerçeği karşısında

bu bilgiyi açığa vurm ak istedik. Tensegrity uygulayanlar

herhangi bir şamanistik kuşağı devam ettirm ek durumunda

olmadıkları için bizim başardıklarımızı başarm a olasılıkları

var, fakat farklı bir yolla.S: Don Juan M atus'un öğretilerinin en çarpıcı noktalarından

biri de alternatif bir ölüm şekli olasılığıdır. Sizin bize söylediğinize

göre, don Juan ve grubu bu alternatif ölüme ulaştılar.

Onların böyle ortadan kaybolmaları hakkındaki yorum unuz

nedir, ne zaman kendilerini farkındalığa dönüştürdüler?

C: Bu çok. basit bir soru gibi görünüyor, ama yanıtlaması oldukça

zor. Bizler eski nagualın öğretilerini uyguluyoruz. Bize

öyle geliyor ki bu sorunuzla siz ısrarla psikolojik bir doğrulama,

çağdaş bilim in açıklam alarına eşit bir açıklama talep

ediyorsunuz bizden.

M aalesef size olduğum uzdan farklı bir açıklama yapamayız.

Eski nagual ve topluluğu, eğer gerekli disiplinimiz olursa he*

Tensegrity: Carlos C astaneda’nın, 10. kitabı Sihirli Geçişler’de, eski Meksika

şamanlarımn öğrettiği, farkındalığı arttırıcı, erk biriktirici hareketler.pimiz için m ümkün olan, alternatif bir ölüm öldüler.

Size bütün söyleyebileceğimiz, eski nagualla tebasım n yaşamı

profesyonelce yaşadıklarıdır, şu anlam da ki bütün eylem lerinden,

en önemsiz olanlarından bile, sorumluydular, çünkü

yaptıkları her şeyin son derece farkındalardı. Bu durumda, alternatif

bir ölüm ölmek hiç de abes bir olasılık değil.

S: Kendinizi bu son atlayışı karşılamaya hazır hissediyor m usunuz?

Kişisel olmayan, soğuk ve yırtıcı olarak tanım ladığınız

bu evrenden ne bekliyorsunuz?

C: Bizim beklediğim iz sonsuz bir uçuş ve bir an için de olsa,

beş m ilyar yıl için de olsa, sonsuzluğa tanık olma olasılığı.

S: Carlos Castaneda'nın edebi çalışmalarını okuyan kimi

okuyucular onu kitaplarında daha biiyük bir tinsel varlık olmadığı

için, hiçbir zaman 'sevgi' gibi sözcükler kullanmadığı

için kınadılar. B ir savaşçının dünyası gerçekten bu denli soğuk

mu? insani duygular hissetmiyor musunuz? Yoksa bu

duygulara farklı bir anlam mı veriyorsunuz?C: Evet, bunlara farklı bir anlam veriyoruz ve 'sevgi' ya da

'tinsellik' gibi sözcükler kullanmıyoruz, çünkü eski nagual bizi

bunların boş kavram lar olduğuna ikna etti. Sevgi ya da tinselliğin

değil, bu iki sözcüğün kullanımının. Onun irdeleme

noktası şuydu: eğer gerçekten kendim izi devasa çelişkiler ve

sonsuz bencillik içinde yaşama lüksüne sahip olabilen ölüm süz

varlıklar olarak düşünürsek, eğer bizim için önemli olan

tek şey hemen o anda tatmin olmaksa, sevgiyi ya da tinselliği

nasıl hakiki bir şey yapabiliriz ki? Eski nagual için bu kavramlar

başarısızdı, cansızdı, hiç kimsenin arka çıkmaya hazırlanmadığı

sözcüklerdi. Bu çelişkilerle karşı karşıya kaldığımız

her seferinde, bunu insan olarak zayıf olduğumuzu söyleyerek

çözdüğümüzü söylerdi.

Eski nagual, genel bir kural olarak, biz insanlara sevmenin

hiç öğretilmemiş olduğunu söylerdi. Bize öğretilen sadece

özellikle Ben'le ilgili tatmin edici duygular hissetmekti. O

sonsuzluğun ulu ve acımasız olduğunu söylerdi ve orada, bize ne kadar hoş görünürse görünsün, temelsiz kavramlar için

yer yoktu.

S: Öyle görünüyor ki algı yetilerim izi genişletmenin anahtarı

sahip olduğumuz enerji miktarında yatıyor ve çağdaş insanın

eneıjik durumu çok yetersiz. Enerji depolamanın esas öncülü

nedir? B ir aileye bakmak, her giin işe gitm ek ve toplumsal

dünyaya katılmak zorunda olan birisi için mümkün mü bu?

Bir de, kitaplarınızdaki en münakaşaya açık noktalardan biri

olan, bir enerji toplama yolu olarak bekârlık hakkında ne diyeceksiniz?

C: Eski nagual çoğumuz için bekârlığın tavsiye edildiğini

söylemişti. Ahlaki nedenlerden değil, yeterli enerjimiz olm adığı

için. Eski nagual nasıl evlilik sıkıntılarının ortasında gebe

kalındığını gösterdi bize. Pragm atik bir büyücü olarak o

gebeliğin nihai önemi olan bir şey olduğunu iddia ediyordu.

Eğer anne gebelik anında orgazm olmamışsa, bunun sonucu

onun deyimiyle 'sıkkın bir gebelik'ti. Bu koşullar altında hiç

enerji olmazdı. Eski nagual bu koşullar altında gebe kalınmış

olanlar için tavsiye ediyordu bekârlığı.Enerji depolam a yolu olarak tavsiye ettiği başka bir şey

de kaosa yol açan davranış modellerinin sona erdirilmesiydi.

M esela zihnin sürekli romantik kur yapmayla meşgul olması,

günlük yaşamda özün ortaya konulması ve savunulması, aşırı

rutinler ve hepsinden önemlisi, müthiş bir ısrarla özün kaygılan

üstünde durmak gibi.

Eğer bu noktalarda başarı kazanılırsa, her birimiz zamanı,

uzayı ve toplumsal düzeni daha zekice kullanmak için gerekli

enerjiye sahip olabiliriz.

S: Büyük önemi olduğunu düşündüğünüz Tensegrity'nin sihirli

geçişleri don Juan M atus'un dünyasıyla ilgilenen insanlar

için yaptığınız en son yardım. Tensegrity bunu uygulayanlara

ne getirebilir? Başka bir fiziksel disiplinle eşleşebilir mi bu,

yoksa kendine has özellikleri mi var?

C: Tensegrity'nin bunu uygulayanlara getirdiği enerjidir. Tensegrity ile başka bir fiziksel egzersiz sistemi arasındaki fark

Tensegrity'nin niyetinin eski M eksika şamanları tarafından

yüklenmiş bir şey olmasıdır. Bu niyet ölecek olan varlığın

azat edilmesidir.

S: Halk seminerleri yoluyla büyük bir yelpazeye bu bilginizi

yaymanızdaki nedenler nelerdir? Ticari vasıtaların ve büyiik

toplulukların kullanılması demek olan bu tür yaklaşımın bireysel

bir değişime ulaşmak peşinde olan biri için gerçekten

etkili olacağını düşünüyor musunuz?

C: Kalabalık bir uygulayıcı kitlesinin katılım ı bizim için büyük

bir sürpriz oldu. Eski nagual bize böyle bir şeyden bahsetmemişti,

çünkü buna tanık olma fırsatına hiç sahip olm amıştı.

Tensegrity'ye ortak bir amaç veren ve uygulayıcıları bireysel

olarak, ki bize göre seminerlerin süresi çerçevesinde

bu mümkün değildi, başarılara sevkeden insan kitlesidir.S: Don Juan'ın kuşağının sonu olduğunuzu ve sizden önce gelen

şamanlar tarafından hiç yapılmayan yeni şeyler yaptığınızı

öne sürüyorsunuz. Belki püristler orijinal öğretilere sadık

olmadığınız için sizi kınayacaklardır. Size don Junın öğrettiği

şekliyle şamanist geleneğinizden ne ölçüde ayrıldınız?

Ve çalışmalarınızın yeni yönü nedir?

C: Bizler hiçbir şekilde eski nagualın öğretisinden sapmadık.

O bize kendi kuşağım altın bir kurdeleyle bağlama görevini

verdi ve bizim yapmaya çalıştığımız da bu.

Bizim için seminerler size yaklaşmak ve dikkatinizi ayakta

tutmak için tek yol. Carlos Castaneda ona yaklaşanlara on yıl boyunca Tensegrity öğretti. İsteyenlere konferanslar ve dersler verdi ve başardığı tek şey, Carlos Castaneda'yı istismar ederek kariyer yapanlara bir sözlük sağlamak oldu..... kadınların BEDENLERİNİN İÇİNDE rahmin olması nedeniyle.... erkek cinsel organlarının BEDENLERİNİN DIŞINDA olması nedeni ile .... çok önemli bi ipucu var röportajdaki bu bilgilerde. yogunlaşarak düşünmek lazım.Bu röportajlar en az kitaplar kadar etkili. Okuduğum zaman olayı daha geniş bir çerçevede görüp değerlendirebiliyorum.


Mesela gruptaki nagual kadın Carol'un geri dönüşü diğer kişilerin dar görüşlü amaçlarını değiştirip öğretiyi kitlelere ulaştırmaya yönelmişler. Son cümlede bu amacın dezavantajlarını söylemiş ;"İsteyenlere konferanslar ve dersler verdi. Başardığı tek şey Carlos Castaneda'yı istismar ederek kariyer yapanlara bir sözlük sağlamak oldu."


Buna bizlerde dahiliz :)) Ama, öğretiyle kariyer yapmadım :)Yok yok yapmış da olabilirim :)

Yaptığım en ileri kariyer bu forumda yazılar yazmak oldu. Yada beni beğenenlerle görüşmek... Saçmalık... Sözlük nedir ki? İçine bakarsın anlamını öğrenir her yerde o anlamı kullanırsın. Benzetmeye çalışırsın. Benzete benzete elinde kalan yine tek bir anlam olur.


Eğer kendimize gülebiliyorsak doğru yoldayız, başka türlüsü bizi tapınaklardaki keşişlere dönüştürür. Ciddi, katı, saplantılı...


Farkındalığın karanlık denizinde yolculuklar... Ne amaç ama... Yok başka türlüsünü de yapamayız, işte ellerinde kalan son seçenek, topluluklara tensegrty öğretmek. Yoksa ne hayalleri vardı bu büyücülerin. :)


İyi ki varsın 'ölüm'. Sen olmasan daha çok zamanım vardı...Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön