Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

26 ikinci grup sol beden ve sag bedenden gelen enerjiyi karistirma


İkinci Grup : Sol Beden ve Sağ Bedenden Gelen Enerjiyi Karıştırma


İkinci grup, her iki bedenin enerjisini, sırayla kendi canlılık merkezlerinde karıştıran on dört sihirli geçişten oluşmaktadır. Eski çağ Meksika’sı şamanlarının inancına göre enerjiyi bu biçimde karıştırmak, içlerine yabancı enerji bırakarak iki bedenin enerjisinin daha kolaylıkla birbirinden ayrılmasını mümkün kılıyordu—onlar bu yöntemi canlılık merkezlerini kızıştırma olarak tanımlıyorlardı.


17. Gerekli Enerjiyi Toplama, ve Gereksiz Enerjiyi Dağıtma


Bu sihirli geçişte yapılması gereken hareketler en iyi şu şekilde betimlenebilir: katı bir maddeyi elin ayasıyla bedenin ön kısmı boyunca bir yandan öbür yana itmek, ve elin arkası ile bedenin önünden tekrar geriye sürüklemek.


Bel bölgesinde bedene yakın mesafede tutulan sol kolla başlanır—önkol doksan derecelik açıyla bükülmüştür. Hareket başlarken önkol bedene daha yakın duruma getirilerek, el bilekten geriye bükülür. Elin ayası sağa bakmaktadır—başparmak kenetlenmiştir. Sonra el sanki büyük bir güce karşı koyuyormuş gibi, bedeni bir yandan öbür yana kat edip en sağa geçer; bu arada dirsek doksan derecelik açısını korur (res. 239). Oradan, gene karşısında büyük bir güç varmış gibi, el ayası sağa bakarak, ve dirsek açısını bozmadan, el sürüklenerek ulaşabildiği yere kadar sola doğru götürülür (res. 240).


Tüm bu hareketler sırası boyunca, sol bedenin kasları azami derecede kasılmış, sağ kol sağ bacağa hareketsiz biçimde yaslanmıştır. Aynı hareketler dizisi sağ kol ve el ile tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNy03cGsxM29IQzQ/view?usp=sharing


18. Enerjiyi, Sol ve Sağ Beden Üzerine Yığma


Ağırlık sağ bacağa verilir. Diz, destek ve denge için hafifçe kırıktır. Sol bacak ve kol yarı gergin tutularak, uyum içinde bedenin önünde soldan sağa doğru bir yay biçiminde sallanır. Sol ayak ve sol el bedenin hemen sağ yanında durur. Sol ayağın dış kısmı yere değmektedir. Sol elin parmak uçları, sallama hareketi yapılırken yere bakar (res. 241). Sonra sol bacak ve sol kol normal konumlarına geri döner. Aynı sıra bu kez sağ bacak ve kol sola doğru sallanarak tümüyle tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNWhwaFhZOGRuUkE/view?usp=sharing


19. Enerjiyi, Bir Kolla Toplayıp Ötekiyle Onu Darbeleme


Don Juan, bu sihirli geçiş ile enerjinin kollardan birinin hareketiyle toplandığım, ötekiyle de darbelendiğini söylerdi. Bir elle toplanan enerjinin üzerine öbür elle darbe indirmenin, bir bedene ait kaynaklardan çıkmış olan enerjinin öteki bedene girmesini sağladığına inanıyordu ki, bu normal koşullarda hiçbir zaman yapılmayan bir şeydi.


Sol kol yukarıya, göz hizasına kadar çıkar. Bilek hafifçe geriye bükülüdtir; el bu konumda soldan sağa, sonra tekrar geriye, bedenin eni kadar, yaklaşık yarım metre genişliğinde bir oval şekil çizer (res. 242). Sonra da ayası aşağıya bakarak, parmak uçlarıyla sanki çizdiği bu şekli enine kesiyormuş gibi göz hizasında soldan sağa doğru geçer (res. 243).


Sol el omuz hizasına ulaştığı anda, sağ el çukurlaştırılmış avucu yukarıya bakar biçimde, bel hizasında tutulduğu yerden kalkıp ileri fırlar, sol elin çizdiği oval şeklin orta noktasına elin topuğuyla bir darbe vurur; bu arada sol el yavaşça aşağı indirilir (res. 244). Darbeyi indirirken sağ elin avucu öne dönük, parmakları hafifçe içeriye doğru kıvrıktır; böylece yuvarlak bir yüzeye vurmak için gerekli çevre çizgisi avuç kenarlarında sağlanmış olur. Vuruş, dirsek hafifçe bükülmüş olarak sona erer; bu, tendonları aşırı gerilmekten korumak içindir. Aynı hareketler sağ kolla başlanarak uygulanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRGtCS3VfcmhmelU/view?usp=sharing


20. Enerjiyi Kollar ve Bacaklarla Toplama


Beden, sağ ayak parmaklarının kökü üzerinde hafifçe sağa döndürülür; sol bacak, dizi bedene öne doğru bir eğim verecek şekilde kırılarak, kırk beş derecelik bir açıyla öne çıkar. Beden üç kez, sanki hız kazanmak ister gibi sallanır. Sonra sol kol, sol diz hizasında bulunan bir şeyi avuçlamak istiyormuş gibi aşağı eğilir (res. 245). Beden geriye doğru eğilir—kazanılan o güçle sol bacağın dizden altta kalan kısmı kasığa doğru çekilip, topuğuyla ona nerdeyse değecek duruma getirilir; sol el sağdaki karaciğer ve safrakesesinin canlılık bölgesini hızla sıvazlar (res. 246). Aynı hareketler dizisi sağ bacak ve kolla tekrarlanır; bunlar toplanan enerjiyi solda, pankreas ve dalak civarındaki canlılık merkezine getirir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaEtNQUN2UHJISE0/view?usp=sharing


21. Enerjiyi Sol ve Sağ Omuzlardan Taşıma


Sol kol, sol uyluğun yanındaki normal konumundan kalkıp sa omuza gelir; burada bir şeyi kapıyormuş gibi yapar, ve el yumruk haline getirilir. Hareket belin sağa doğru keskin bir dönüşüyle desteklenir. Bu dönmeyi sağlamak için dizler hafifçe kırıktır. İyice bükülmüş dirsek sarkıtılmaz; omuzlar hizasında tutulur (res. 247). Belin doğrulmasıyla itilen yumruk, bundan sonra sağ omuzdan yukarı doğru bir yay çizerek uzaklaşır ve elin tersiyle başın biraz üzerinde, sol omuz hizasındaki bir noktaya darbe vurur (res. 248). Yumruk orada, tuttuğu şeyi bırakırmış gibi açılır. Aynı hareketler dizisi sağ kolla yinelenir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJVlhTYTg1UDNhd3c/view?usp=sharing


22. Enerjiyi Bir Bedenden Toplayıp Ötekinde Dağıtma


Sol kol, sol uyluğun yanındaki doğal konumundan kalkıp, soldan sağa doğru bir yay çizer, cinsel organlar bölgesinin önünden geçerek ulaşabildiği yere kadar sağa doğru gider. Bu hareket belin hafif bir dönüşü ile desteklenir. Kol, oradan yoluna devam ederek başın üzerinden sol omuz hizasına kadar bir halka çizer. Sonra sağ omuza kadar aynı hizada enlemesine bir kesme yapar. Orada el, ayası aşağıya dönük, sanki bir şeyi kapıyormuş gibi yumruk yapılır (res. 249). Bundan sonra yumruk, baş yüksekliğinde, ve ondan bir kol boyu uzaklıkta bir noktaya vurur. Darbe elin yumuşak kenarı ile, eli bir çekiç biçiminde kullanarak yapılır. Kol iyice uzatılmış, yalnız dirsek bölgesinde hafifçe kıvrılmıştır (res. 250). Aynı hareketler sağ kolla tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZEdWNFNLWFhmLUU/view?usp=sharing


23. Enerjiyi, Yüzün Önündeki Orta Noktada, Sol Omuz ve Sağ Omuzdan Çekiçleme


Sol kol başın üzerine kaldırılır. Dirsek doksan derecelik bir açıyla bükülmüştür. El orada ayası yukarı dönük olarak yumruk yapılır. Sonra soldan, elin yumuşak kenarını kullanarak, yüzün önünde sol ve sağ bedenleri birbirinden ayıran çizgiye vurur. Darbe yapılırken beden hafifçe sola doğru eğilir (res. 251). Yumruk yapılmış el sağ omuza değene dek yoluna devam eder; el ayası orada yere doğru döndürülür. Sonra, bu kez sağdan benzer bir darbe daha yapar, beden de sağa doğru eğilir (res. 252). Aynı hareketler sırayla sağ kolla yinelenir.


Bu sihirli geçiş uygulanarak bir yansız enerji; yani hem sol, hem de sağ beden tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir enerji deposu oluşturulabilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJcXAzWnJ6cXpsVVE/view?usp=sharing


24. İkinci Boğumda Yumruk Yapılmış El ile Bir Darbe


İki kol da boyun hizasına kaldırılır; dirsekler doksan derecelik açı ile tutulmaktadır. Eller, parmakları ikinci boğumlardan bükülmüş ve avuca sıkıca yaslanmış durumdadır (res. 253, 254). Bu konumda, el bir darbe indirir. Darbe yana doğru güçlü bir sallanışla, sağ omuz hizası boyunca yapılır, ama kol çok fazla hareket ettirilmez. Kolu devindiren, belin sağa doğru güçlü bir kıvrılışıdır (res. 255).

Sağ kol da aynı biçimde, belin sola doğru anlık bir dönüşüyle itilerek, sol omuz hizasının ötesine dek gider.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQ29OYy12RzVxYUE/view?usp=sharing


25. Enerjiyi Omuzlardan Kapıp Canlılık Merkezleri Üzerine Çarpma


Sol kol omuza doğru gider, el bir şeyi kapacakmış gibi yumruk yapılır (res. 256). Dirsek doksan derecelik bir açıyla bükülmüştür. Sonra yumruk güçlü bir şekilde sol tarafa, belin yanına doğru çekilir (res. 257). Orada itme gücü kazanmak için bir an durur, sonra yumruğunun iç kısmı bedene dönük olarak sağa doğru fırlar—karaciğer ve safrakesesi bölgesinde bir noktayı darbeler (res. 258).

Aynı hareket sağ kolla tekrarlanır; bu kez pakreas ve dalak bölgesine darbe yapılır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJd2ZaMmptUGZwRUE/view?usp=sharing


26. Enerjiyi Dirseklerle Yana Doğru İtme


İki kol da omuz hizasına çıkarılır; dirsekler keskin şekilde bükülü ve dışa doğru çıkıntı yapmış durumdadır. Bilekler bir X harfi oluşturacak biçimde çaprazlanmış; sol önkol sağ önkolun üzerine konulmuştur. Yumruk biçiminde sıkılmış eller, koltuk altlarının bitimindeki göğüs kaslarına değer; sol yumruk sağ koltuk altı bölgesinde, sağ yumruk da sol koltuk altı bölgesindedir (res. 259). Sonra dirsekler yanlara doğru bir darbe yapıyormuş gibi güçlü bir şekilde açılarak omuzların hizasına getirilir (res. 260).

Bu hareket, sağ kol sol kolun üstüne gelecek şekilde tutularak tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJOThYQVE0U0FmblE/view?usp=sharing


27. Bedenin Önünde İçe Doğru İki Enerji Halkası Çizme ve Onları Yanlara Doğru Ezme


Derin bir soluk alınır; kollar uylukların yanındaki doğal konumlarından kalkıp, birlik içinde devinerek sol ve sağ bedenleri ayıran çizgiye doğru daire çizerler. Bu hareket önkollar göğüs üzerinde çaprazlandığında sona erer. Parmaklar birbirine iyice bitişik ve yukarıya doğru bakar durumda, başparmaklar kenetlenmiş, bilekler doksan derecelik açıyla bükülüdür. Sol kol, sağ kolun üzerindedir. Sol elin kenetlenmiş başparmağı sağ bedenin göğüs kasma, sağ elin kenetlenmiş başparmağı da sol bedenin göğüs kasına değmektedir (res. 261). Soluk alma orada sona erer. Hızlı bir soluk verme başlarken, eller yumruk yapılarak kollar birbirinden güçlü bir şekilde ayrılır; sonra her ikisi de ellerinin tersiyle, başın üzerinde iki yanda iki ayrı noktaya birer darbe indirirler (res. 262). Aynı hareketler, sağ kol sol kolun üstünde olmak üzere tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbmpxeVk0ZGNpMVE/view?usp=sharing


28. Enerjiyi Her İki Yumrukla Bedenin Önünde ve Sağda ve Solda Darbeleme


Eller bel hizasında yumruk yapılır. Avuç içleri birbirine doğru bakar. Her iki el göz hizasına kaldırılarak aşağıya, kasıkların önünde iki noktaya doğru, birlik içinde güçlü bir darbe indirir; hedefe yumrukların yumuşak kısmıyla vururlar (res. 263). Kollar oradan gene birlik içinde sallanarak yukarıya doğru bir yay çizerler, bu arada gövde, kolların itme gücünü izleyerek sola doğru eğilir. Yumruklar, parmak boğumlarıyla darbe indirirler (res. 264). Dönerek, kasıkların önündeki aynı noktalara birer darbe daha vururlar. Oradan gene uyum içinde yukarıya ve sağa doğru bir yay çizerler, bu arada tüm gövde, kolların itkisini izleyerek sağa doğru eğilir. Yumruklar boğumlarıyla darbe yaparlar. Sonra bir kez daha ellerin yumuşak kenarıyla kasıkların önündeki aynı noktalara darbe indirilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJTWljWWtNeVNyaGc/view?usp=sharing


29. Enerjiyi Her İki Yumrukla Bedenin Önünde, ve Solda ve Sağda Darbeleme


Bu sihirli geçişin başlangıcı tamamıyla bir önceki gibidir (res. 265). Darbe tamamlandığında, her iki kol birer çekiç gibi baş hizasına kaldırılır—gövde sola doğru keskin bir dönüş yapar. İki yumruk, sol kalçanın önündeki iki noktayı darbeler (res. 266). Kollar tekrar baş hizasına kalkar, ellerin avuçları açılarak, aynı noktaları tekrar darbelemek üzere inerler (res. 267).


Kollar gene başın hizasına kaldırılır. Tekrar yumruk yapılarak bir kez daha aynı noktalara darbe indirilir. Önkollar baş hizasına çıkarılır, beden öne döner—yumruklar kasık önündeki aynı noktalara darbe vururlar. Aynı hareketler dizisi gövdeyle sağa doğru keskin bir dönüş yapılıp tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJYTlmdDNZb2l3TWs/view?usp=sharing


30. Enerjiyi Bileklerle Başın Üzerinde, ve Sol ve Sağda Ezme


İki el başın üzerine kaldırılır; bilekler birbirine değer durumda, avuç içleriyse bir topu tutar gibi kıvrıktır (res. 268). Sonra gövde sola dönerken, her iki kol bedenin sol yanına sert bir biçimde indirilir, bu arada bileklerin duruşu bozulmaz; yalnız ellerin yeni konumuna uyabilmek için birbirleri üzerinde dönüş yaparlar.


Sol elin ayası yukarıya, sağ elin ayası ise aşağıya dönüktür (res. 269). İki kol da tekrar başın üzerindeki noktaya kaldırılır, gene bileklerin duruşu bozulmaz—bunun yerine, ilk konumlarına getirilmek üzere birbirleri üzerinde döndürülür.


Aynı hareketler dizisi, eller sert bir biçimde belin bu kez sağ yanına indirilerek yapılır. Hareket, eller başın üzerindeki başlangıç konumlarına getirildiğinde sona erer.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNnBEdExQZEJEa00/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön