1

Konu: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

Don Juan öğrencilerine, insanoğlunun biri solda ve biri sağda olmak üzere iki tam işlevsel bedenden oluşması kavramının, eski çağlarda Meksika’daki şamanlara özgü büyücülük uğraşlarının temelini teşkil ettiğini öğretmişti. O büyücüler açısından bu tür bir sınıflandırma düzeninin, zihinsel konumlarla, ya da bedendeki kütle dağılımı olasılıklarıyla hiç ilgisi yoktu. Don Juan bana bunu açıkladığında, çağdaş biyologların iki cepheli simetri diye bir kavramları olduğunu, ve bunun “bir organizmamn sol ve sağ yanlarının ortadan bir çizgi boyunca bölündüğünde birbirinin yaklaşık izdüşümlerini verebileceği bir temel beden planı” anlamına geldiğini söyleyerek karşılık verdim.

“Eski çağ Meksika’sı şamanlarının sınıflandırması,” dedi don Juan, “çağdaş bilginlerinkinden daha derinlemesineydi; çünkü onların çıkış noktaları, evrende akış halindeki enerjiyi doğrudan algılama idi. İnsan bedeni enerji olarak algılandığında, iki kısımdan değil, iki farklı tür enerjiden oluştuğu düpedüz bellidir; iki ayrı enerji akımıdır bu; iki zıt, ama aynı zamanda birbirini tamamlayan güçtür—bunlar, genel anlamda, evrendeki her şeyin ikili yapısının aynası olarak birlikte var olurlar.”

Eski çağ Meksika’sı şamanları, bu iki farklı tür enerjinin her birini tüm bir beden gibi ele aldılar—sol beden ile sağ beden olarak ayrı ayrı anlattılar. Sol bedene verdikleri önem daha büyüktü; çünkü onu, enerji bağlamındaki biçimlenmesinin doğası açısından, şamancılığın nihai amaçları için en etkin yan saymışlardı. İki bedeni enerji akımları olarak betimleyen o şamanlar, sol yandaki akımı daha çalkantılı ve saldırgan olarak; dalgacıklar halinde alçalıp yükselen ve enerji dalgaları fırlatan biçimde tanımlıyorlardı. Anlatmak istediğini örnekler vererek açıklarken, don Juan sol bedeni gözümün önünde yarım bir güneş olarak canlandırmamı istemişti; bütün alevlenmeleri o yanında oluşan bir güneş olacaktı bu. Enerji dalgaları sol bedenden dışarıya doğru, çıktıkları yuvarlak yüzeye her zaman dik olarak, tıpkı güneşin alevleri gibi fırlıyordu.

Don Juan’ın anlattığına göre, sağ bedenin enerji akışı yüzeyde hiç çalkantılı değildi. Öne arkaya hafifçe eğilen bir kazanın içindeki su gibi deviniyordu. Hiç dalgalanmıyordu; bunun yerine sürekli bir sallanma hareketi içindeydi. Ama daha derinlerde, sarmallar halinde, anaforlar yaparak dönüyordu. Don Juan çok geniş, sakin görünümlü bir tropikal nehir canlandırmamı istedi gözlerimin önünde; yüzeydeki suyu nerdeyse hiç hareket etmeyen, ama yüzeyinin hemen altında çırpıntılı gelgitleri olan bir nehir. Günlük yaşamın dünyasında, bu iki akım tek bir birim halinde birleşiyorlar: bildiğimiz insan bedeni.
Bununla birlikte, bir görücünün gözüne tüm bedenin enerjisi dairesel biçimde görünüyor. Don Juan’ın silsilesindeki büyücüler için bu, sağ bedenin baskın güç olduğu anlamına geliyordu.

“Solak insanların durumu ne, peki?” diye sordum bir keresinde.
“Onlar büyücülerin uğraşları için daha mı uygun?”
“Neden öyle olsunlar ki?” dedi, soruma şaşırdığı belliydi.
“Çünkü besbelli, sol tarafları daha baskın,” dedim.

“Bu baskınlık büyücüler açısından hiçbi önem taşımıyor,” dedi. “Evet, sol elleriyle örneğin bi çekici gayet etkin biçimde kullanabildiklerini düşünürsek, sol tarafları baskın. Sol elleriyle yazabilirler. Sol elleriyle bi bıçağı tutabilirler, hem de gayet ustaca. Eğer dansçıysalar, sol dizlerini çok ahenkli bi şekilde sallayabilirler. Başka bi deyişle, sol bedenlerinde uyum vardır, ama bu türden bi üstünlük büyücülüğün konusu değil. Sağ beden, gene de dairesel devinimiyle her iki tarafa hükmeder.”

“Ama solakların büyücülük için hiçbir avantajı ya da dezavantajı yok mudur?” diye sordum. Hint-Avrupa dillerinden birçoğunda yer alan, solaklığın netameli olduğuna ilişkin sezindirmelerin etkisi altında kalmıştım.

“Bildiğim bi avantaj ya da dezavantaj yok,” dedi. İki beden arasındaki enerji bölüşümü, el becerisinin fazlalığı ya da eksikliği ile ölçülmez. O eski çağlardaki şamanların karşılaştığı sağ beden baskınlığı, enerji açısından bi üstünlüktü. Zaten bu baskınlığın nedenlerini açıklamaya kalkışmamışlardı hiç; işin felsefi boyutunu da kurcalamamışlardı. Onlar için bu bi gerçekti; ama çok özel bi gerçek. Değiştirilebilecek bi gerçekti bu.”

“Neden değiştirmek istediler ki, don Juan?” diye sordum. “Çünkü sağ bedenin enerjisinin baskın dairesel hareketi lanet bi şekilde sıkıcı!” diye bağırdı. “Bu dairesel hareket, gündelik dünyadaki her türlü olaydan sorumlu—ne dediğimi anlıyorsan şayet.”

“Ne dediğini anlamıyorum, don Juan,” dedim. “Yaşamdaki her durum bi dairesel yöntemle karşılanır,” diye yanıtladı, eliyle küçük bir halka çizerek. “Durmadan, durmadan, durmadan, durmadan, durmadan. Bu öyle bi dairesel hareket ki, enerjiyi daima içeri doğru çeker, ve özekçil (merkezcil) bi devinimle çevirir de çevirir. Bu koşullar altında, hiçbi genişleme olamaz. Hiçbi şey yenilenemez. Kendi içinde hesabı verilemeyecek hiçbi şey yok. Ne yavan!”

“Bu durum nasıl değiştirilebilir ki, don Juan?” diye sordum.
“Gerçekten değiştirmek için çok geç,” diye yanıtladı. “Hasar zaten oluşmuş durumda. Sarmal nitelik, kalıcı. Ama sürekli olması gerekmez. Evet, tek biçimde yürüyebiliyoruz; bunu değiştirenleyiz, ama aynı zamanda koşmayı da isteyebiliriz, ya da geri geri yürümeyi, ya da bi merdivene tırmanmayı da arzulayabiliriz; yalnızca yürümek, yürümek, yürümek—yürümek çok etkin olabilir, ama anlamsızdır. Oysa, sol bedenin katılımı o canlılık merkezlerini daha esnek hale getirirdi. Sarmallar halinde devinmek yerine dalgalanabilselerdi, yalnızca bi an için, farklı enerji içlerine girecek, ye akıl durdurucu sonuçlar yaratacaktı.”

Neden söz ettiğini anlıyordum; düşünce ötesi bir düzeyde oluyordu bu; zira, bunu doğrusal bir boyutta anlayabilmemin hiç yolu yoktu.

“İnsanoğlunun kendisinden adamakıllı sıkılmasının nedeni,” diye devanı etti, “sağ bedenin bu üstünlüğü. Evrensel açıdan insanoğlu için tek çıkar yol, kendisini sıkıntıdan kurtaracak yöntemler keşfetmesi. Sonunda bulabildikleri hep zaman öldürme yolları oluyor: kimsede yeterince bulunmayan tek şeyi öldürme yolları. Ne var, daha da beter olan şey, enerjinin bu dengesiz dağılımına gösterilen tepki. İnsanların şiddet dolu tepkileri bu dengesiz dağılımdan doğuyor. Görünüşe göre zaman zaman çaresizlik, insan bedeninde azgın enerji akımları oluşturuyor, bunlar da şiddet dolu davranışlar biçiminde patlıyorlar. Şiddet, sanki insanoğlu için başka bi zaman öldürme biçimi.”

“Ama niye, don Juan, eski çağ Meksika’sı şamanları bu durumun nedenini hiç öğrenmek istemediler ki?” diye sordum, hayretler içinde. Bu içe dönük devinimi büyüleyici bulduğumu fark etmiştim.
“Hiç araştırmaya kalkışmadılar;” dedi, “çünkü soruyu ifade ettikleri anda, yanıtı da biliyorlardı.”
“Yani neden olduğunu biliyorlar mıydı?” diye sordum. “Hayır, nedenini bilmiyorlardı; ama nasıl olduğunu biliyorlardı. Ama bu başka bi öykü.”
Orada havada bırakmıştı konuyu, ama onunla olan ilişkim boyunca, bu görünüşteki çelişkiyi açıklamıştı bana.

“Farkındalık, insanoğlunun evrim için sahip olduğu tek yol;” demişti bana bir kez, “ve bize yabancı olan bi şey; evrenin yırtıcılığıyla ilgili bi şey bizim farkındalığımızı eline geçirerek evrim olasılığımıza ket vurmuş. Yırtıcı bi gücün pençesine düşmüş insanoğlu; bu güç kendi yararı için sağ bedene ait enerjinin özelliği olan edilgenliği zorla kabul ettirmiş ona.”

Don Juan, evrim olasılığımızı, farkındalığımızın eski çağ Meksika’sı şamanlarınca farkındalığın karanlık denizi adı verilen bir olgu boyunca yaptığı bir yolculuk olarak tanımlıyordu; onlar bu olguyu evrenin gerçek bir niteliği olarak kabul etmişlerdi; evrenin her noktasına nüfuz eden, kıyas kabul etmez bir şeydi bu; kitlesel madde, ya da ışık gibi.

Don Juan, sağ ve sol bedenlerin bu dengesiz birleşiminin içinde sağ bedenin egemenliğinin, hızım farkındalık yolculuğumuzun önündeki engeli işaret ettiğinden emindi. Bir yanın ötekine olan doğal üstünlüğü gibi görünen şey, onun silsilesindeki büyücüler için, düzeltmeye uğraştıkları bir sapkınlıktı.

O şamanlar, sol ve sağ bedenler arasında ahenkli bir bölünme oluşturabilmek için uygulayıcıların farkındalıklarını arttırmaları gerektiğine inanıyorlardı. Yalnız insan farkındalığındaki herhangi bir artma, son derece dikkatli bir disiplinle desteklenmeliydi. Aksi takdirde, acılı bir biçimde edinilmiş bu artış, psikolojik sapmalardan enerjiye ilişkin incinmelere dek birçok şeyle sonuçlanabilecek bir saplantıya dönüşürdü.

Don Juan Matus, yalnızca sol bedenle sağ beden arasındaki ayrılma ile uğraşan, ve eski çağ Meksika’sı şamanlarının eğitiminde en can alıcı unsur olan sihirli geçişler topluluğuna Kızışma Grubu, diyordu. Sağ bedenin enerjisini biraz daha çalkantılı hale getirdiği için, bu sihirli geçişler grubuna verilmiş olan bir takma addı bu. Don Juan Matus bu olguya ilişkin şakalar yapar, sol beden için olan hareketlerin, doğum anından bu yana hiçbir muhalefetle karşılaşmadan hükmetmeye alışmış olan sağ beden üzerinde müthiş bir baskı oluşturduğunu söylerdi. Karşı koyma ile yüz yüze geldiği anda öfkeden kızışıyordu. Don Juan tüm çömezlerini, Kızışma Grubunu bıkıp usanmadan uygulamaları, böylece onun saldırganlığını zayıf sol bedeni güçlendirme amacıyla kullanmaları için teşvik ederdi.

Tensegrity’de, bu gruba Kızışma Dizisi adı verilmiş; bu adlandırma onu Tensegrity’nin bir açıdan son derece pratik, bir açıdan da son derece soyut olan—örneğin esenlik için enerjiden pratikte yararlanma yolları ile, bunlara eşlik eden, o enerjinin nasıl elde edildiğine ilişkin soyut düşünce gibi—hedeflerine daha uygun kılmak üzere yapılmıştır. Bu dizinin her sihirli geçişinde, bedenin sol ve sağ yanları yerine, sol beden ve sağ beden şeklinde bir ayrımın benimsenmesi salık verilir. Bu kurala uymanın nihai sonucu olarak şu söylenebilir: hareketleri uygulamayan beden, sabit tutulur. Ancak onun tlim kasları da işin içinde olmalıdır—etkinlik değil, farkındalık açısından. Hareketleri yapmayan bedenin bu kımıltısızlığı başı da kapsayacak şekilde yayılmalıdır; yani başın aksi yanını. Yüzün ve başın yarısında bu türden bir hareketsizliğe ulaşmak daha zordur; ama uygulama yoluyla başarılabilir.

Dizi dört gruba ayrılmıştır.

Cvp: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

Birinci Grup : Enerjiyi Sol Beden ve Sağ Bedende Harekete Geçirme

Birinci grup, her biri sol beden ve sağ bedende birbirinden bağımsız olarak enerjiyi harekete geçiren on altı sihirli geçiş içerir. Her sihirli geçiş ya sol kol, ya da sağ kolla, kimi durumlarda aynı anda her iki kolla birden yapılır. Ancak kollar hiçbir zaman iki bedeni ayıran dikey çizginin öte yanma geçmez.

1. Enerjiyi Sol ve Sağ Bedenlerden Bir Küre İçinde Toplama ve Elin Arkasıyla Onu Kırma

Elin ayası hafifçe kıvrık ve sağa dönük durumda olmak üzere, sol kol bedenin önünde içe doğru iki daire çizer (res. 213). Bu dairesel hareket yapılırken kolun bütün kasları gergin tutulur. Sonra elin arkası, sanki kolun hareketiyle oluşturulan bir kürenin tepesini kırıyormuş gibi, sola doğru güçlü bir darbe yapar (res. 214).

Elin darbesinin indirdiği nokta bedene bir kol boyu uzaklıkta olup, omuzların üzerinde ve onlara kırk beş derecelik açıdadır. Bu darbe yapılırken, kolların kasları da dahil olmak üzere tüm kaslar, darbeyi denetlemeye izin verecek ölçüde gergin tutulur. Vuruş, pankreas ile dalak, ve sol böbrek ile böbreküstü bezi bölgesinde hissedilir. Aynı hareketler sağ yanda tekrarlanır—darbe karaciğer ve sağ böbrek ile böbreküstü bezi bölgesinde hissedilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-115.jpg

2. Enerjiyi Sol ve Sağ Bedenlerden Bir Daire İçinde Toplama ve Parmak Uçları ile Onu Delme

Sol önkol bedenin önünde, ona doksan derecelik açıdadır. Bilek düz durumdadır. Elin ayası sağa, parmaklar ileriye dönüktür. Başparmak kenetlenmiştir. Bir önceki sihirli geçişte olduğu gibi, önkol iki daire çizer; bunları soldan yukarıya, omuz hizasına dek çıkarak, ve oradan bedenin ortasına dönerek yapar (res. 215). Sonra dirsek hızla gidebildiği kadar geriye çekilir, ve ileriye doğru bir hamleyle, önkolla çizilmiş olan daire parmak uçları ile delinir (res. 216). Dirsek, darbe için güç kazanmak üzere bir kez daha olabildiğince geriye çekilir—sonra el tekrar öne fırlar. Aynı hareketler dizisi sağ kolla yapılır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-116.jpg

3. Enerjiyi Sol ve Sağ Yukarı Çekme

Dizler hafifçe kırılır. Sonra sol diz tümüyle bükülerek pankreas hizasına kaldırılır; ayak, parmak uçları yere doğru bakacak şekilde tutulmaktadır. Bu hareket sırasında bir yandan da dirsek bedene sıkıca yaslanmış biçimde tutulurken, sol önkol yukarıya fırlayıp bedenle kırk beş derecelik bir açı yapacak bir noktaya gelir. Bacak ve kol, tam bir eşzamanlılıkla hareket ederek bel bölgesini sarsarlar (res. 217).Aynı hareketler sağ bacak ve sağ kolla tekrarlanır.

Enerjinin eğilimi dibe çökmektir—onu yukarıya, bedenin bel bölgesine doğru kaldırmak büyük önem taşır. Şamanların inancına göre, sol beden pankreas ve dalak bölgesi tarafından, sağ bedense karaciğer ve safrakesesi bölgesi tarafından yönetilir. Şamanlar bu enerji yükseltme işlemini bu iki bölgeye enerji sağlamak için bir manevra olarak kabul ederler.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-117.jpg

4. Bir Aşağı-Bir Yukarı Baskı

Sol dirsek bedenin önünde omuz hizasına, önkolla doksan derecelik açı yapacak şekilde kaldırılır. El yumruk yapılır—bilek aşağıya doğru mümkün olduğu kadar keskin bir biçimde bükülür (res. 218). Dirseği aynı konumda tutup bir pim gibi kullanarak, önkol aşağıya, güneş sinirağı bölgesinin önüne kadar gelecek şekilde bükülür (res. 219). Önkol bundan sonra dik konumuna geri döner. Aynı hareket sağ kolla yapılır.

Bu sihirli geçiş, başın tam üzerinde, sol omuz hizasındaki bir noktadan başlayıp, karın boşluğunun hemen üzerindeki bir noktaya uzanan bir çember şeklindeki enerjiyi harekete geçirmek üzere yapılır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-118.jpg

5. İçe Doğru Dönüş

Bu sihirli geçişin ilk kısmı, tümüyle bir önceki sihirli geçişin başlangıç bölümüyle aynıdır; ancak önkol aşağıya doğru bükülmek yerine, dirsek üzerinde bedene kırk beş derecelik bir açıyla dönerek, tam bir daire çizmek üzere içe doğru devir yapar.

Dairenin tepe noktası kulağın hemen üzerinde, omuz ile bir hizadadır. Daire yapılırken bilek de döndürülür (res. 220).
Aynı hareket sağ elle yinelenir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-119.jpg

6. Dışa Doğru Dönüş

Bu sihirli geçiş bir öncekinin eşi sayılır; yalnızca sol önkol daire çizmek için sağa doğru dönmek yerine, sola doğru döner (res. 221). Bir önceki geçişte yapılan, don Juan’ın deyişiyle iç halkanın karşıtı olarak, gene onun deyimiyle bir dış halka yapar. Aynı hareket sağ elle tekrarlanır.

Bu sihirli geçişte harekete geçirilen enerji, bundan önceki iki sihirli geçişte anılan enerji çemberinin bir parçasıdır. Bu grubun dördüncü, beşinci ve altıncı sihirli geçişleri birlikte uygulanır. Şamanlar, görüleri sonucunda, insanoğlunun ışıltılı küresinin içinde muazzam miktarlarda kullanılmamış enerji barındırdığını keşfetmişlerdi. Gene bu yolla, karaciğerin ve pankreasın çevresindeki canlılık merkezlerinden ayrı ayrı dağılıp, ışıltılı kürenin dibine çökmeye başlamadan önce oldukça uzun süre boşlukta asılı kalan enerjiyi, bu sihirli geçişlerin harekete geçirdiğini de ortaya çıkarmışlardı.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-120.jpg

7. Yumruklarla Bir Yüksek İtme

Kollar bedenin önünde, omuzlar hizasında tutulur. Eller yumruk yapılmış, avuçlar yere doğru döndürülmüştür. Dirsekler bükülüdür. Sol el güç kazanmak için önce dirseği geriye çekmeden, kısa bir hamle ile bir yumruk atar. Sol el baştaki konumuna geri getirilir; sağ el benzer bir yumrukla onu izler—sonra ilk konumuna geri çekilir (res. 222). Yumrukların darbesi kollar, kürek kemikleri bölgesi ve karın kaslarının kasılmasıyla oluşur.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-121.jpg

8. Yumruklarla Bir Alçak İtme

Dirsekler doksan derecelik bir açıyla bükülerek bel hizasında tutulur. Bedene değmezler— ondan üç-beş santimetre uzaktadırlar. Eller avuç içleri birbirine bakacak şekilde yumruk yapılmıştır. Sol önkol, kol ve kürek kemikleri bölgesinin kaslarıyla birlik içinde kasılan mide kaslarıyla itilerek kısa bir yumruk hamlesi yapar (res. 223). Darbeden sonra, sanki yumruklama hareketi kolu geri itecek gücü üretmiş gibi, önkol anında geri çekilir. Hemen arkasından, sağ önkol aynı biçimde ileri fırlar. Aynı bir önceki geçişte olduğu gibi, dirsekler darbe gücü kazanmak üzere geriye gitmezler; güç yalnızca karın, kollar, ve kürek kemikleri bölgesinin kaslarının gerilmesinden elde edilmektedir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-122.jpg

9. Orta Eklemlerde Kasılmış Parmaklarla Bir Çark

Dirsekler bel hizasında, pankreas, dalak ve karaciğer ile safrakesesi bölgesi üzerinde tutulur. Bilekler düz, avuçlar birbirine bakar konumda, parmaklar ikinci boğumdan sıkıca kapanmış durumdadır. Başparmaklar kenetlenmiştir (res. 224). Dirsekler ileriye, bedenden uzağa doğru hareket eder. Sol el dikey bir törpüleme hareketiyle döner—bükülmüş boğumlarla bedenin önündeki bir yüzeyi törpülüyormuş gibidir. Sonra sağ el de aynısını yapar. İki el dönüşümlü olarak bu yöntemle devinir (res. 225). Karın kasları bu harekete itiş gücü kazandırmak için olabildiğince gergin tutulur.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-123.jpg

10. Bedenin Önündeki Enerjiyi Düzleme

Sol elin düz tutulan ayası öne doğru dönük olarak, bedenin önünde başın hemen üzerine kaldırılır. Ayası, dikey bir yüzeyi düzlermiş gibi, meyilli bir çizgi üzerinde aşağıya doğru, pankreas ve dalak bölgesine kayar. Orada durmadan, arkaya doğru devinmeyi sürdürür; beden sola doğru dönerek kolun başın tam üzerine kadar çıkmasına izin verir. Sonra el, ayası yere dönük olarak büyük bir güçle aşağı iner ve pankreas ile dalak bölgesi önünde sanki lastiğimsi bir maddeyi şamarlıyormuş gibi yapar (res. 226). Aynı hareketlerin tümü sağ kolla da yapılır; ama bu kez vurma noktası karaciğer ve safrakesesi bölgesidir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-124.jpg

11. Enerjiye, Yumruğun Yukarıya Doğru Bir Hamlesi ile Yüzün Önünde Vurma

Gövde hafifçe sola doğru döner; böylelikle sol kol önce öne, başın üzerine, sonra arkaya doğru—ki burada elin ayası hafifçe içe dönüp arkadan bir şeyi avuçlayarak alıyormuş gibi yapar—iki tam dönüş gerçekleştirmiş olur (res. 227). Hareket, ikinci dönüşte yumruk yapılmış elin yukarı doğru, yüzün önüne bir hamlesi ile sona erer (res. 228). Bu sihirli geçiş tamamıyla aynı sıra izlenerek sağ kolla tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-125.jpg

12. Enerjiyi, Sol ve Sağ Bedenlerin Önünde Çekiçleme

Kolla bir buçuk daire yapılır, bunu aşağı doğru bir daire izler; beden hafifçe dönerek, sol kolun uyluğun yanındaki ilk konumundan başlayarak arkaya, başın üzerine, oradan öne, ve tekrar uyluğun önüne gelerek tam bir dönüş yapmasını sağlar. Bu daire yapılırken, el sanki koyu kıvamlı bir maddeyi avuçluyormuş gibi el ayası bilek üzerinde döndürülür (res. 229). İlk konumundan, kol tekrar arkaya, ve başın üzerine getirilir—burada el yumruk yapılarak büyük bir güçle aşağı doğru bir darbe yapar; pankreas ile dalağın önünde ve yukarısında bir noktaya elin yumuşak kenarını bir çekiç gibi kullanarak vurur (res. 230).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-126.jpg

13. Dışa Doğru İki Enerji Halkası Çizme, ve Onları Göbek Hizasında Ezme

İki kol uyum içinde, bedenin önünden yukarıya, ve yanlardan dışa doğru yuvarlak bir çizgiyle, kulaç atar gibi açılır; bedenin ön kısmına kırk beş derecelik açı yapacak şekilde iki kanadımsı halka çizerler (res. 231). Sonra bu halkalar aşağıda, göbek hizasında iki elin güçlü bir darbesiyle dipten kırılır. Eller önkollara doksan derecelik açıyla bükülmüş, parmak uçları ileri bakar durumdadır. Darbenin gücü ellerin avuçlarını aralarında 3-5 santimetre kalacak kadar birbirine yaklaştırır (res. 232).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-127.jpg

14. Uzanmış İşaretparmakları ve Ortaparmaklarla Yana Doğru İki Enerji Halkası Çizme

Her iki elin işaret ve ortaparmakları dümdüz uzatılır; bu arada üçüncü ve dördüncü parmaklar, başparmaklar tarafından avuç içinde tutulmaktadır.

Kollar yanlarıdaki normal duruşlarından uyum içinde kalkıp başın üzerine, sonra bedene kırk beş derecelik bir açı oluşturacak şekilde yanlara ve arkaya doğru daire çizerler (res. 233). Bir tam daire yaklaşık olarak tamamlandığında, parmaklar, ortaparmağın ikinci boğumu dışa çıkıntı yapacak şekilde bir yumruk biçimini alır. Yumruklar, avuç içleri bedene dönük olarak ileri ve yukarı, çene hizasına doğru hamle yaparken hareket sona erer (res. 234).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-128.jpg

15. Enerjiyi, Şakaklar Çevresinde Ezme

Derin bir soluk alınır. Kollar başın üzerinde bir noktaya getirilip, eller içleri bedenin ön tarafına dönük olacak şekilde yumruk biçiminde sıkılırken soluk verme başlar. Kollar oradan aşağıya inerek, kalçaların hemen üzerindeki bir noktaya bir yumruk arkası darbesi indirir (res. 235). Yumruk halindeki eller bedenin yanlarına doğru açılıp iki yarım-daire çizerek, yukarıya, alnın 3-5 santimetre öniine gelip birbirlerinden 10-15 santimetre uzaklıkta durur (res. 236). Yumruk içleri dışa doğru dönüktür. Nefes verme hâlâ devam ederken, yumruklar bir an için şakaklar üzerinde dinlenir. Beden, güç ve hız kazanmak için dizleri hafifçe kırarak, bir parça geriye doğru eğilir; sonra kollar, dirsekleri germeden güçlü bir şekilde aşağıya doğru indirilerek, bedenin arkasında her iki yanda yumrukların arkalarıyla darbe yapılır (res. 237). Soluk verme orada sona erer.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-129.jpg

16. Bedenin Önünden Dışarıya Küçük Bir Enerji Halkası Çıkartma

Sol kol, uyluk yanındaki doğal konumundan yana ve dışa doğru açılır; el ayası sağa dönüktür. Elin ayası aşağı dönerken küçük bir halka çizer; pankreas ve dalak bölgesine gelerek, sola doğru, bel hizasında ilerlemeyi sürdürür. Dirsek iyice çıkık durumdadır (res. 238 a); el yumruk yapılır. Avuç yere dönüktür. Yumruk, çizmiş olduğu halkayı yarıp geçmek ister gibi, öne doğru kısa bir darbe yapar (res. 238 b). Hareket süreklidir; el yumruk yapılırken durulmaz, ancak ileri doğru yumruk atıldığında sona erer. Bu darbe pankreas ve dalak civarında yer alan canlılık merkezinde yoğun bir sarsıntı yaratır. Aynı hareket sağ elle yapılır—bu kez darbe karaciğer ile safrakesesini sarsar.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-130.jpg

Cvp: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

İkinci Grup : Sol Beden ve Sağ Bedenden Gelen Enerjiyi Karıştırma

İkinci grup, her iki bedenin enerjisini, sırayla kendi canlılık merkezlerinde karıştıran on dört sihirli geçişten oluşmaktadır. Eski çağ Meksika’sı şamanlarının inancına göre enerjiyi bu biçimde karıştırmak, içlerine yabancı enerji bırakarak iki bedenin enerjisinin daha kolaylıkla birbirinden ayrılmasını mümkün kılıyordu—onlar bu yöntemi canlılık merkezlerini kızıştırma olarak tanımlıyorlardı.

17. Gerekli Enerjiyi Toplama, ve Gereksiz Enerjiyi Dağıtma

Bu sihirli geçişte yapılması gereken hareketler en iyi şu şekilde betimlenebilir: katı bir maddeyi elin ayasıyla bedenin ön kısmı boyunca bir yandan öbür yana itmek, ve elin arkası ile bedenin önünden tekrar geriye sürüklemek.

Bel bölgesinde bedene yakın mesafede tutulan sol kolla başlanır—önkol doksan derecelik açıyla bükülmüştür. Hareket başlarken önkol bedene daha yakın duruma getirilerek, el bilekten geriye bükülür. Elin ayası sağa bakmaktadır—başparmak kenetlenmiştir. Sonra el sanki büyük bir güce karşı koyuyormuş gibi, bedeni bir yandan öbür yana kat edip en sağa geçer; bu arada dirsek doksan derecelik açısını korur (res. 239). Oradan, gene karşısında büyük bir güç varmış gibi, el ayası sağa bakarak, ve dirsek açısını bozmadan, el sürüklenerek ulaşabildiği yere kadar sola doğru götürülür (res. 240).

Tüm bu hareketler sırası boyunca, sol bedenin kasları azami derecede kasılmış, sağ kol sağ bacağa hareketsiz biçimde yaslanmıştır. Aynı hareketler dizisi sağ kol ve el ile tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-131.jpg

18. Enerjiyi, Sol ve Sağ Beden Üzerine Yığma

Ağırlık sağ bacağa verilir. Diz, destek ve denge için hafifçe kırıktır. Sol bacak ve kol yarı gergin tutularak, uyum içinde bedenin önünde soldan sağa doğru bir yay biçiminde sallanır. Sol ayak ve sol el bedenin hemen sağ yanında durur. Sol ayağın dış kısmı yere değmektedir. Sol elin parmak uçları, sallama hareketi yapılırken yere bakar (res. 241). Sonra sol bacak ve sol kol normal konumlarına geri döner. Aynı sıra bu kez sağ bacak ve kol sola doğru sallanarak tümüyle tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-132.jpg

19. Enerjiyi, Bir Kolla Toplayıp Ötekiyle Onu Darbeleme

Don Juan, bu sihirli geçiş ile enerjinin kollardan birinin hareketiyle toplandığım, ötekiyle de darbelendiğini söylerdi. Bir elle toplanan enerjinin üzerine öbür elle darbe indirmenin, bir bedene ait kaynaklardan çıkmış olan enerjinin öteki bedene girmesini sağladığına inanıyordu ki, bu normal koşullarda hiçbir zaman yapılmayan bir şeydi.

Sol kol yukarıya, göz hizasına kadar çıkar. Bilek hafifçe geriye bükülüdtir; el bu konumda soldan sağa, sonra tekrar geriye, bedenin eni kadar, yaklaşık yarım metre genişliğinde bir oval şekil çizer (res. 242). Sonra da ayası aşağıya bakarak, parmak uçlarıyla sanki çizdiği bu şekli enine kesiyormuş gibi göz hizasında soldan sağa doğru geçer (res. 243).

Sol el omuz hizasına ulaştığı anda, sağ el çukurlaştırılmış avucu yukarıya bakar biçimde, bel hizasında tutulduğu yerden kalkıp ileri fırlar, sol elin çizdiği oval şeklin orta noktasına elin topuğuyla bir darbe vurur; bu arada sol el yavaşça aşağı indirilir (res. 244). Darbeyi indirirken sağ elin avucu öne dönük, parmakları hafifçe içeriye doğru kıvrıktır; böylece yuvarlak bir yüzeye vurmak için gerekli çevre çizgisi avuç kenarlarında sağlanmış olur. Vuruş, dirsek hafifçe bükülmüş olarak sona erer; bu, tendonları aşırı gerilmekten korumak içindir. Aynı hareketler sağ kolla başlanarak uygulanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-133.jpg

20. Enerjiyi Kollar ve Bacaklarla Toplama

Beden, sağ ayak parmaklarının kökü üzerinde hafifçe sağa döndürülür; sol bacak, dizi bedene öne doğru bir eğim verecek şekilde kırılarak, kırk beş derecelik bir açıyla öne çıkar. Beden üç kez, sanki hız kazanmak ister gibi sallanır. Sonra sol kol, sol diz hizasında bulunan bir şeyi avuçlamak istiyormuş gibi aşağı eğilir (res. 245). Beden geriye doğru eğilir—kazanılan o güçle sol bacağın dizden altta kalan kısmı kasığa doğru çekilip, topuğuyla ona nerdeyse değecek duruma getirilir; sol el sağdaki karaciğer ve safrakesesinin canlılık bölgesini hızla sıvazlar (res. 246). Aynı hareketler dizisi sağ bacak ve kolla tekrarlanır; bunlar toplanan enerjiyi solda, pankreas ve dalak civarındaki canlılık merkezine getirir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-134.jpg

21. Enerjiyi Sol ve Sağ Omuzlardan Taşıma

Sol kol, sol uyluğun yanındaki normal konumundan kalkıp sa omuza gelir; burada bir şeyi kapıyormuş gibi yapar, ve el yumruk haline getirilir. Hareket belin sağa doğru keskin bir dönüşüyle desteklenir. Bu dönmeyi sağlamak için dizler hafifçe kırıktır. İyice bükülmüş dirsek sarkıtılmaz; omuzlar hizasında tutulur (res. 247). Belin doğrulmasıyla itilen yumruk, bundan sonra sağ omuzdan yukarı doğru bir yay çizerek uzaklaşır ve elin tersiyle başın biraz üzerinde, sol omuz hizasındaki bir noktaya darbe vurur (res. 248). Yumruk orada, tuttuğu şeyi bırakırmış gibi açılır. Aynı hareketler dizisi sağ kolla yinelenir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-135.jpg

22. Enerjiyi Bir Bedenden Toplayıp Ötekinde Dağıtma

Sol kol, sol uyluğun yanındaki doğal konumundan kalkıp, soldan sağa doğru bir yay çizer, cinsel organlar bölgesinin önünden geçerek ulaşabildiği yere kadar sağa doğru gider. Bu hareket belin hafif bir dönüşü ile desteklenir. Kol, oradan yoluna devam ederek başın üzerinden sol omuz hizasına kadar bir halka çizer. Sonra sağ omuza kadar aynı hizada enlemesine bir kesme yapar. Orada el, ayası aşağıya dönük, sanki bir şeyi kapıyormuş gibi yumruk yapılır (res. 249). Bundan sonra yumruk, baş yüksekliğinde, ve ondan bir kol boyu uzaklıkta bir noktaya vurur. Darbe elin yumuşak kenarı ile, eli bir çekiç biçiminde kullanarak yapılır. Kol iyice uzatılmış, yalnız dirsek bölgesinde hafifçe kıvrılmıştır (res. 250). Aynı hareketler sağ kolla tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-136.jpg

23. Enerjiyi, Yüzün Önündeki Orta Noktada, Sol Omuz ve Sağ Omuzdan Çekiçleme

Sol kol başın üzerine kaldırılır. Dirsek doksan derecelik bir açıyla bükülmüştür. El orada ayası yukarı dönük olarak yumruk yapılır. Sonra soldan, elin yumuşak kenarını kullanarak, yüzün önünde sol ve sağ bedenleri birbirinden ayıran çizgiye vurur. Darbe yapılırken beden hafifçe sola doğru eğilir (res. 251). Yumruk yapılmış el sağ omuza değene dek yoluna devam eder; el ayası orada yere doğru döndürülür. Sonra, bu kez sağdan benzer bir darbe daha yapar, beden de sağa doğru eğilir (res. 252). Aynı hareketler sırayla sağ kolla yinelenir.

Bu sihirli geçiş uygulanarak bir yansız enerji; yani hem sol, hem de sağ beden tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir enerji deposu oluşturulabilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-137.jpg

24. İkinci Boğumda Yumruk Yapılmış El ile Bir Darbe

İki kol da boyun hizasına kaldırılır; dirsekler doksan derecelik açı ile tutulmaktadır. Eller, parmakları ikinci boğumlardan bükülmüş ve avuca sıkıca yaslanmış durumdadır (res. 253, 254). Bu konumda, el bir darbe indirir. Darbe yana doğru güçlü bir sallanışla, sağ omuz hizası boyunca yapılır, ama kol çok fazla hareket ettirilmez. Kolu devindiren, belin sağa doğru güçlü bir kıvrılışıdır (res. 255).
Sağ kol da aynı biçimde, belin sola doğru anlık bir dönüşüyle itilerek, sol omuz hizasının ötesine dek gider.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-138.jpg

25. Enerjiyi Omuzlardan Kapıp Canlılık Merkezleri Üzerine Çarpma

Sol kol omuza doğru gider, el bir şeyi kapacakmış gibi yumruk yapılır (res. 256). Dirsek doksan derecelik bir açıyla bükülmüştür. Sonra yumruk güçlü bir şekilde sol tarafa, belin yanına doğru çekilir (res. 257). Orada itme gücü kazanmak için bir an durur, sonra yumruğunun iç kısmı bedene dönük olarak sağa doğru fırlar—karaciğer ve safrakesesi bölgesinde bir noktayı darbeler (res. 258).
Aynı hareket sağ kolla tekrarlanır; bu kez pakreas ve dalak bölgesine darbe yapılır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-139.jpg

26. Enerjiyi Dirseklerle Yana Doğru İtme

İki kol da omuz hizasına çıkarılır; dirsekler keskin şekilde bükülü ve dışa doğru çıkıntı yapmış durumdadır. Bilekler bir X harfi oluşturacak biçimde çaprazlanmış; sol önkol sağ önkolun üzerine konulmuştur. Yumruk biçiminde sıkılmış eller, koltuk altlarının bitimindeki göğüs kaslarına değer; sol yumruk sağ koltuk altı bölgesinde, sağ yumruk da sol koltuk altı bölgesindedir (res. 259). Sonra dirsekler yanlara doğru bir darbe yapıyormuş gibi güçlü bir şekilde açılarak omuzların hizasına getirilir (res. 260).
Bu hareket, sağ kol sol kolun üstüne gelecek şekilde tutularak tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-140.jpg

27. Bedenin Önünde İçe Doğru İki Enerji Halkası Çizme ve Onları Yanlara Doğru Ezme

Derin bir soluk alınır; kollar uylukların yanındaki doğal konumlarından kalkıp, birlik içinde devinerek sol ve sağ bedenleri ayıran çizgiye doğru daire çizerler. Bu hareket önkollar göğüs üzerinde çaprazlandığında sona erer. Parmaklar birbirine iyice bitişik ve yukarıya doğru bakar durumda, başparmaklar kenetlenmiş, bilekler doksan derecelik açıyla bükülüdür. Sol kol, sağ kolun üzerindedir. Sol elin kenetlenmiş başparmağı sağ bedenin göğüs kasma, sağ elin kenetlenmiş başparmağı da sol bedenin göğüs kasına değmektedir (res. 261). Soluk alma orada sona erer. Hızlı bir soluk verme başlarken, eller yumruk yapılarak kollar birbirinden güçlü bir şekilde ayrılır; sonra her ikisi de ellerinin tersiyle, başın üzerinde iki yanda iki ayrı noktaya birer darbe indirirler (res. 262). Aynı hareketler, sağ kol sol kolun üstünde olmak üzere tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-141.jpg

28. Enerjiyi Her İki Yumrukla Bedenin Önünde ve Sağda ve Solda Darbeleme

Eller bel hizasında yumruk yapılır. Avuç içleri birbirine doğru bakar. Her iki el göz hizasına kaldırılarak aşağıya, kasıkların önünde iki noktaya doğru, birlik içinde güçlü bir darbe indirir; hedefe yumrukların yumuşak kısmıyla vururlar (res. 263). Kollar oradan gene birlik içinde sallanarak yukarıya doğru bir yay çizerler, bu arada gövde, kolların itme gücünü izleyerek sola doğru eğilir. Yumruklar, parmak boğumlarıyla darbe indirirler (res. 264). Dönerek, kasıkların önündeki aynı noktalara birer darbe daha vururlar. Oradan gene uyum içinde yukarıya ve sağa doğru bir yay çizerler, bu arada tüm gövde, kolların itkisini izleyerek sağa doğru eğilir. Yumruklar boğumlarıyla darbe yaparlar. Sonra bir kez daha ellerin yumuşak kenarıyla kasıkların önündeki aynı noktalara darbe indirilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-142.jpg

29. Enerjiyi Her İki Yumrukla Bedenin Önünde, ve Solda ve Sağda Darbeleme

Bu sihirli geçişin başlangıcı tamamıyla bir önceki gibidir (res. 265). Darbe tamamlandığında, her iki kol birer çekiç gibi baş hizasına kaldırılır—gövde sola doğru keskin bir dönüş yapar. İki yumruk, sol kalçanın önündeki iki noktayı darbeler (res. 266). Kollar tekrar baş hizasına kalkar, ellerin avuçları açılarak, aynı noktaları tekrar darbelemek üzere inerler (res. 267).

Kollar gene başın hizasına kaldırılır. Tekrar yumruk yapılarak bir kez daha aynı noktalara darbe indirilir. Önkollar baş hizasına çıkarılır, beden öne döner—yumruklar kasık önündeki aynı noktalara darbe vururlar. Aynı hareketler dizisi gövdeyle sağa doğru keskin bir dönüş yapılıp tekrar edilir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-143.jpg

30. Enerjiyi Bileklerle Başın Üzerinde, ve Sol ve Sağda Ezme

İki el başın üzerine kaldırılır; bilekler birbirine değer durumda, avuç içleriyse bir topu tutar gibi kıvrıktır (res. 268). Sonra gövde sola dönerken, her iki kol bedenin sol yanına sert bir biçimde indirilir, bu arada bileklerin duruşu bozulmaz; yalnız ellerin yeni konumuna uyabilmek için birbirleri üzerinde dönüş yaparlar.

Sol elin ayası yukarıya, sağ elin ayası ise aşağıya dönüktür (res. 269). İki kol da tekrar başın üzerindeki noktaya kaldırılır, gene bileklerin duruşu bozulmaz—bunun yerine, ilk konumlarına getirilmek üzere birbirleri üzerinde döndürülür.

Aynı hareketler dizisi, eller sert bir biçimde belin bu kez sağ yanına indirilerek yapılır. Hareket, eller başın üzerindeki başlangıç konumlarına getirildiğinde sona erer.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-144.jpg

Cvp: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

Üçüncü Grup : Sol Beden ve Sağ Bedenin Enerjisini Solukla Devindirme

Üçüncü grup, iki bedeni birbirinden daha çok ayırmak ya da birleştirmek için itici güç olarak soluk alıp vermeyi kullanan dokuz sihirli geçiş içermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, don Juan’ın silsilesine ait büyücülerin görüşüne göre, bir bedenden bir parça enerji alıp öteki bedenin canlılık merkezlerinden birine aktarmak, o merkezde çok aranılan anlık bir tahrik oluşturur. Don Juan, eski çağ Meksika’sı büyücülerinin bu karışmanın son derece yararlı olduğuna inandıklarım anlatmıştı; çünkü o merkezlere sabit ve kalıplaşmış olan girişler bu yöntemle kırılmış oluyordu. O büyücüler, nefes alıp vermenin, sol bedenle sağ bedenin ayrılmasında bir anahtar unsur olduğunu düşünüyorlardı.

31. Akciğerlerin Üst Çeperleri İçin Soluk

Kollar, eller yumruk biçiminde sıkılı olarak, derin bir soluk alma eşliğinde alın hizasına kaldırılır; yumrukların avuç içleri aşağı dönüktür. Soluk alma sona ererken, yumruklar alnın tam önünde ve birbirinden dokuz-on santimetre uzaklıktadır (res. 270). Soluk verilirken kollar güçlü bir şekilde yanlara, omuz hizasında iki noktaya doğru ayrılır (res. 271). Eller gevşer ve açılır. Bilekler başın üzerinde çaprazlanır; derin bir soluk alınırken kollar önden başın üzerine, oradan da yanlara doğru, boyları elverdiğince iki büyük daire çizer. Eller belin iki yanında, avuç içleri yukarıya dönük olarak durduğunda soluk alma sona erer (res. 272). Sonra yavaş bir soluk verilir; bu arada eller göğüs kafesinin yanlarından yukarıya doğru, koltuk altı hizasına dek çıkarılır. Omuzlar, sanki ellerin gücü onları yukarıya doğru itiyormuşçasına kaldırılırken soluk verme sona erer (res. 273).

Bu soluk gerçek bir ödüldür; çünkü normal koşullarda çok ender olarak gerçekleşen bir şeyi, akciğerlerin üst kısmının harekete geçirilmesini sağlar.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-145.jpg

32. Soluğu Sunma

Derin bir soluk alınırken sol kol bir halka çizer. Önden başın üzerine, oradan arkaya gider, ve tekrar öne gelir; gövde de kolun tam bir daire çizmesine olanak vermek için onunla birlikte sola döner. Halka tamamlandığında soluk alma sona erer. Elin ayası çene hizasında, ve yukarıya dönüktür; bilek de doksan derecelik bir açıyla bükülmüştür. Uygulayıcının duruşu, avucunda bir şey tutarak bunu sunan birinin duruş biçimidir. Gövde öne doğru eğiktir (res. 274). Sonra elin ayası aşağıya döndürülür; kol yavaş ve güçlü bir şekilde aşağıya doğru inerken soluk verme başlar (res. 275), el sol uyluğun yanında durur; elin ayası hâlâ aşağıya dönüktür—elin arkası önkola göre doksan derecelik açısını korumaktadır. Aynı hareketler dizisi sağ kolla da tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-146.jpg

33. Enerjiyi Solukla Başın Üzerinden Canlılık Merkezlerine Taşıma

Her iki kolun bilekleri hafifçe bükülür—ellerin avuçları yarı yarıya çukurlaştırılır. Eller bu konumdayken, parmak uçları bedeni önden yukarıya doğru, ve başın üzerine kadar hafifçe sürtünerek sıvazlar; bu arada derin bir soluk alınır (res. 276). Kollar başın üzerine tam olarak uzandıkları anda, eller düzeltilerek bilekler doksan derecelik açı yapacak şekilde bükülür. Soluk alma orada sona erer. Eller aşağıya indirilirken nefes tutulur; her iki elin işaretparmakları kaldırılır, öbür parmaklar ikinci boğumdan bükülmüş biçimde avuç içine doğru tutulup başparmak kenetlenir. Her iki kol göğüs hizasına geri çekilir; ellerin arkaları koltuk altlarına doğrudur.

Derin bir soluk verme başlarken kollar ağır ağır tam ileriye doğru uzatılır—dirsekler yavaşça gerginleştirilir. Sonra derin bir soluk alınırken eller koltuk altlarına doğru eski konumlarına geri getirilir; işaretparmakları hâlâ kalkık, bilekler geriye bükülü, avuç içleri ileriye dönüktür. Yavaş bir nefes verme başlarken, eller işaretparmaklarmın duruşunu bozmadan bir halka çizerek önce başın üzerine uzanır, sonra aşağıya doğru yoluna devam eder—böylece tam bir daireyi tamamlamış olur. Göğüs kafesinin yanlarında dururlar (res. 277). Eller aşağıya, kalçaların yanlarına doğru itilirken nefes verme sona erer.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-147.jpg

34. Enerjiyi Solukla Parçalama

Derin bir soluk alınırken, sol el geniş bir yan halka çizerek önden başın üzerine, ordan da geriye doğru gider. Gövde kolun tam dönüşünü kolaylaştırmak için sola doğru döner. Kol tam bir dönüş yapıp başın üzerinde, yan tarafta bir noktada durduğunda soluk alma sona erer. Elin ayası ileriye doğru dönük, bilek hafifçe geriye büküliidür (res. 278). Yavaş bir nefes verme başlarken, kol bu kez önden aşağıya, ve ordan arkaya, sonra başın üzerine, ve tekrar öne dönerek aksi yöne doğru geniş bir yan halka çizer. Daire tamamlandığında, nefes verme sürerken, kol sağ omzun hemen önündeki bir noktaya getirilir (res. 279). Sonra kol yana doğru fırlayıp, yumruk yapılmış eliyle bir darbe indirir; bunu elinin tersiyle, baş hizasında, ve sol omuzdan bir kol boyu uzaklıkta bir noktaya yapar (res. 280). Soluk verme orada sona erer. Aynı hareketler sırayla sağ kolla da tekrarlanır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-148.jpg

35. Maymun Soluğu

Dizler hafifçe kırılır. Kollar yavaşça başın üzerine kaldırılırken, akciğerlerin üst kısmı havayla doldurulur. Sonra dizler gerginleştirilerek beden yukarıya doğru iyice uzanır. Bu soluk, topuklar yere basarken, ya da parmakbuçlarının üzerinde durulurken alınabilir.bSoluk tutulurken kollar aşağıya iner; beden diyaframı kasarak hafifçe öne doğru eğilir—dizler tekrar kırılır. Eller bel hizasınabulaştığında nefes verme başlar. Aynı anda, işaretparmakları uzatılmış—yere doğru bakmaktadır; öbür parmaklar ellerin avuçları üzerinde kasılmıştır. Soluk verilirken eller aşağıya doğru inmeye devam eder (res. 281). Soluk verilirken dışarıya verilen hava ile aşağıya itilmemesi için, diyafram gergin tutulur.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-149.jpg

36. Yükseklik Soluğu

Bacaklar olabildiğince düz tutulur. Kollar dirseklerden bükülmüş olarak, omuzlar önden arkaya doğru yavaşça dönerken nefes alma başlar. Dönüş ve nefes alma sona erdiğinde, kollar ilk konumlarında tutulmaktadır (res. 282). Eller omuz hizasına kaldırılıp, el ayaları yere doğru dönük olmak üzere kollar olabildiğince ileriye uzatılırken soluk verine başlar.

Sonra ellerin ayaları yukarıya döndürülürken soluk alınır.Dirsekler bükülü, olabildiğince geriye çekilidir; omuzlar kalkıktır. Omuzların yukarıya doğru azami şekilde gerilmesiyle soluk alma sona erer (res. 283). Soluk verme başlar, bu arada ayaları yere dönük biçimde olmak üzere eller ve omuzlar aşağı doğru itilir, eller bileklerden olabildiğince geriye bükülmüş, kollar bedenin yanlarında düz tutulmaktadır.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-150.jpg

37. Yanal Soluk

Soluk alma başlarken, kollar uylukların yanındaki normal konumlarından kalkıp bir halka çizerek bedenin ortasına doğru gelir; kollar çaprazlanmış, avuç içleri dışarıya doğru, bilekler parmak uçları yukarı dönük olacak şekilde tümüyle bükülüdür (res. 284). İki kol yanlara doğru açılırken soluk alma devam eder. Kollar hareket ederken, el ayaları önce ileriye doğru döner; hareket sona erdiğinde ise birbirlerinin aksi yönüne bakmaktadırlar. Kollar olabildiğince açıldığında soluk alma sona erer. Beden mümkün olduğu kadar diktir (res. 285). Soluk verilirken kollar dirseklerden bükülür; parmak uçları yukarıya doğru kaldırılıp, ellerin ayaları bedenin ortasına doğru getirilir, onu geçer, ve çaprazlanarak bedenin karşıt yanlarında dururlar. Sol önkol, sağ önkolun üzerindedir. Beden, bel bölgesinde kasılmış ve dizler kırılmıştır (res. 286).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-151.jpg

38. Kelebek Soluğu

Kollar dirseklerden bükülerek göğsün önünde tutulur. Sol önkol sağın üzerinde, ona değmeden durmaktadır—bilekler düzdür, eller yumruk yapılmıştır. Dizler kırılır—beden belirgin biçimde öne doğru eğilir (res. 287). Soluk alma başlarken kollar ayrılarak başın üzerine, sola ve sağa doğru kalkar. Soluk alma devam ederken, kollar uzatılıp aşağıya, yanlara doğru ve omuzların çevresinde daire çizip sonra tekrar kıvrılarak göğsün üzerindeki başlangıç konumlarına getirilir. Konumları korunarak, kollar başın üzerine kaldırılır, bu arada soluk tutulur—beden bel bölgesinde dikleştirilir (res. 288). Sonra kollar aşağıya, göbek hizasına indirilirken, beden baştaki öne eğik ve dizleri kırık konumuna geri döndürülür. Beden bu öne eğik konumunu kımıldamadan korurken, kolların soluk alma esnasında yaptığı hareketler bu kez soluk verme eşliğinde tekrarlanır. Soluk verilirken diyafram gergin tutulur.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-152.jpg

39. Dirseklerin Arasından Soluk Verme

Bu hareketin başlangıcında bacaklar gergin tutulur. Derin bir soluk alınırken, kollar başın üzerinde ve bedenin yanlarından dışa doğru daireler çizer. Kollar tam ileriyi işaret eder biçimde ve dirseklerden bükülü olarak bel hizasında iken soluk alma sona erer. El ayaları düz ve birbirine bakar durumda; parmaklar bitişiktir.

Eller kırk beş derecelik açıyla yere doğru bakar duruma getirilirken soluk verme başlar. Dizler kırılarak, beden öne doğru eğilir (res. 289). Kollar, dirsekler doksan derecelik açıyla bükülü olarak başın üzerine kaldırılırken soluk verme sürer. Beden dikleşir—hafifçe arkaya doğru eğilir. Bu eğilme sırtı kavislendirmek yerine dizler kırılarak yapılır. Karın kasları son kerte kasılıp, baş hafifçe geriye atılırken soluk verme sona erer (res. 290). Bu soluğu uygulama, hava dirseklerin arasından dışarı veriliyormuş duyumu verir.

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-153.jpg

Cvp: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

Dördüncü Grup : Sol Beden ya da Sağ Bedeni Yeğleme

Bu grup, sol beden için sırayla uygulanacak beş sihirli geçiş ile sağ beden için üç sihirli geçiş içermektedir. Don Juan Matus, sol bedenin seçiminin sessizlik; sağ bedenin seçiminin ise gevezelik, gürültü, ardışık düzen olduğunu söylerdi. Dediğine göre, bizi asker yürüyüşüne zorlayan sağ bedendir; çünkü geçit törenlerinden hoşlanır—koreografi, ardışıklık ve boyutlara göre sınıflandırmalar içeren düzenlemeler onu çok fazla keyiflendirir.

Don Juan sihirli geçişlerin her hareketinin, uygulayıcılar bir yandan sayarken birçok kez yinelenmesini salık verirdi; onun dediğine göre her hareketin kaç kez tekrarlanacağının önceden saptanması büyük önem taşıyordu; çünkü önceden kestirme, sağ bedenin asıl hüneriydi. Uygulayıcılar baştan bir sayı saptayıp onu tamamladıklarında, sağ bedenin keyfi anlatılır gibi değildi.

Bununla birlikte, Tensegrity uygulamasında hem sol beden, hem de sağ beden için sihirli geçişler tam bir sessizlik içinde yapılır. Eğer sol bedenin sessizliği-sağ bedenin üzerine geçirilebilirse, doyma edimi, don Juan’ın tüm kuşaklardaki şamanların peşinde oldukları, en fazla gıpta edilen durum olduğunu söylediği içsel sessizliğe girebilmek için doğrudan bir yol oluşturabilir.Sol Beden İçin Beş Sihirli Geçiş

Sol beden için verilen sihirli geçişlerin ayrı ayrı adları yoktur. Don Juan, eski çağ Meksika’sı şamanlarının onlara sadece sol beden için sihirli geçişler dediklerini söylerdi. Birinci sihirli geçiş, dikkatle uygulanan on beş kısa hareketten oluşur. Sol beden için sihirli geçişler sıra ile yapıldığından, ardışık olarak numaralandırılmışlardı.

1. Sol kol uyluk yanındaki doğal konumundan yaklaşık otuz santimetre kadar yana doğru açılır (res. 291).
2. Avuç sertçe çevrilerek ileriye döndürülürken dirsek hafifçe bükülür (res. 292).
3. El göbek hizasına kaldırılarak sola doğru bir kesme yapar (res. 293).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-154.jpg

4. Elin ayası aşağıya doğru dönene kadar el sertçe çevrilir (res. 294).
5. El, ayası aşağıya doğru dönük olarak sağdan sola bir kesme yapar (res. 295).
6. Bilek sertçe sağa çevrilir; el bir şey avuçlanıyormuş gibi çukurlaştırılır, ve bileğin hareketi sonucu, bir sarsıntı ile yukarı çıkar (res. 296).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-155.jpg

7. Kol, göz hizasında, ve ondan otuz santimetre uzaklıkta, iki bedeni ayıran çizginin önünde bir yay çizerek kaldırılır; el ayası sola dönüktür (res. 297).
8. Bilek döner; el ileriye doğru bakar konuma gelir (res. 298).
9. Kol başın üzerine çıkar, yana doğru bir halka çizer—elin ayası sola dönük olarak gene gözlerin önündeki konuma geri döner (res. 299).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-156.jpg

10. Bilek tekrar dönüp el ayasını ileriye doğru çevirir (res. 300).
11. El hafif bir kavisle sola ve aşağıya doğru, omuz hizasına devinir; ayası yere dönüktür (res. 301).
12. Bilek döndürülerek elin ayası yukarıya çevrilir (res. 302).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-157.jpg

13. El sağ tarafa, sağ omzun önündeki bir noktaya doğru bir kesme yapar (res. 303).
14. Bilek tekrar dönerek el ayasını aşağı çevirir (res. 304).
15. El aşağı, sol kalçanın yaklaşık 30 santimetre uzağında bir noktaya iner (res. 305).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-158.jpg

İkinci sihirli geçiş dokuz hareketten oluşur.
16. El geri çekilip, kalçanın üst kısmına değer (res. 306).
17. Dirsek yana doğru açılır—bilek aşağı doğru keskin bir hareketle elin ayasını sola çevirir. Elin ayası çukurlaştırılır; parmaklar birbirinden hafifçe açık tutulur (res. 307).
18. Kol önden arkaya doğru; başın üzerinden geçerek tam bir daire çizer. El ayası yukarıya dönük olarak kalçanın üst kısmına geri döner (res. 308).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-159.jpg

19. Dirsek tekrar yana doğru açılır; gene bileğin hızlı bir hareketiyle, el ayası tekrar sola döner (res. 309).
20. El yana açılıp bir şeyi avuçluyormuş gibi bir halka çizer. Hareket sona erdiğinde, el ayası yukarıya dönük olarak kalçanın üzerindeki noktaya geri döner (res. 310).
21. Bükülmüş dirsek sertçe sola döner, aynı anda bileğin hızlı bir dönüşü ile eli geri çevirir; parmaklar hafifçe kıvrılmış olarak arkaya doğru çevrilidir; avuç içi boş ve yukarı bakmaktadır (res. 311).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-160.jpg

22. Sonra dirsek tümüyle arkaya uzatılır; çukurlaştırılmış elin avucu hâlâ yukarıya bakar konumdadır (res. 312).
23. Kol hâlâ tümüyle uzanmış durumdayken, bilek yavaşça dönerek el ayası tekrar yukarıya bakana dek tam bir tur yapar (res.313).
24. Bu hareket, giysinin yeninden kolu çıkarmayı andırır. Dirsek tarafından yol gösterilerek, kol arkadan öne doğru bir halka yapar, ve el, ayası yukarı dönük olarak göğüs kafesinin kenarı ile bir hizada, bükülü dirsek de kaburga kemiklerinin kenarına değer konumda iken hareket sona erer (res. 314).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-161.jpg

Üçüncü sihirli geçiş on iki hareketten oluşmuştur.
25. El, ayası yukarıya dönük olarak, sanki parmak uçları ile bir şeyi kesiyormuş gibi sağa doğru bir yay çizer—göğüs kafesinin sağ kenarını otuz santimetre geçince durur (res. 315).
26. El ayası çevrilerek yere bakar konuma getirilir (res. 316).
27. Kol bir yay çizerek önce sola, sonra da gidebildiği yere dek arkaya doğru döner (res. 317).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-162.jpg

28. Elin avucu boş, kol iyice uzatılmış, bileğin dönüşü ile el bir kepçe biçimine getirilmiştir (res. 318).
29. El, başın üzerine doğru, arkadan öne uzanan, ve başla aynı düzeyde, sağ omzun üzerinde biten çaprazlama bir yol çizer (res. 319).
30. El düzeltilir—bilek kasılarak, eli önkolla doksan derecelik bir açıya getirir. El bu durumda başın üzerinden aşağıya, belin sağ yanma iner (res. 320).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-163.jpg

31. El ayası çevik bir hareketle aşağıya döndürülür (res. 321).
32. El bir yarım-daire çizerek iyice sola, oradan da arkaya doğru gider (res. 322).
33. El ayası yukarıya doğru döner (res. 323).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-164.jpg

34. Kol öne doğru dönerek, sağda, göğüs kafesinden otuz santimetre uzaklıktaki aynı konuma gelir (res. 324).
35. El döndürülerek elin ayası tekrar yere doğru çevrilir (res. 325).
36. Kol sola doğru devinerek, arkada, sol yandaki aynı noktaya geri döner (res. 326).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-165.jpg

Dördüncü sihirli geçiş on beş hareket içerir.
37. Kol öne, başın üzerine ve arkaya doğru büyük bir halka çizerek bunu sol uyluğun yaklaşık otuz santimetre uzağında bir noktada bitirir (res. 327).
38. Baş sola çevrilir. Dirsek iyice bükülür; el ayası dışarıya dönük olarak, önkol, sanki gözleri kamaştıran bir pırıltıdan korumak ister gibi göz hizasına kaldırılır. Beden öne doğru eğilir (res. 328).
39. Baş ve gövde ağır ağır iyice sağa doğru çevrilir; sanki gözlerin önünde bir siperle uzaklara bakılıyormuş gibidir (res. 329).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-166.jpg

40. Baş ve gövde, bu kez sola doğru tekrar döner (res. 330).
41. Baş ve gövde tam öne doğru dönerken el ayası hızla yukarıya çevrilir (res. 331).
42. Sonra el bedenin önünde soldan sağa doğru bir kesme yapar (res. 332).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-167.jpg

43. El ayası aşağıya çevrilir (res. 333).
44. Kol sol tarafa doğru döner (res. 334).
45. Bilek tekrar çevrilip el ayası yukarıya döndürülür (res. 335).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-168.jpg

46. Kol bedenin önünde, bu kez sağa doğru yeni bir yay çizer (res. 336).
47. Elin duruşu gene değişir—ayası aşağıya döner (res. 337).
48. Kol tekrar sol tarafa doğru döner (res. 338).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-169.jpg

49. El ayası yukarıya doğru döndürülür (res. 339).
50. Kol, bedenin önünde, sağa doğru bir çizgi çizer (res. 340).
51. El ayası aşağıya doğru çevrilir (res. 341).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-170.jpg

Beşinci sihirli geçiş yirmi beş hareketten oluşmaktadır.
52. El bedenin önünde büyük bir daire çizer; elin ayası daireyi çizerken ileriye bakmaktadır. Hareket sağ omzun önünde bir noktada sona erer; el ayası yukarıya bakar konuma gelmiştir (res. 342).
53. Dirsek yukarıya çıkarken, bilek ve el aşağıya bakacak konuma döner. Elin ayası hafifçe çukurlaştırılır (res. 343).
54. El sanki bir madde kütlesini avuçluyormuş gibi yaparak, sağdan sola doğru oval bir çizgi çizer. Başladığı konuma geldiğinde, elin ayası yukarıya doğru bakmaktadır (res. 344).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-171.jpg

55. El kasık hizasına düşer; parmak uçları yere doğru dönmüştür (res. 345).
56. Elin ayası dönerek bedene bakar duruma gelir (res. 346).
57. Sonra elin ayası hareket ederek, parmak uçları yere dönük olarak bedenin dış çizgilerini izler; sol uyluğun on-on beş santimetre açığında bir yere kadar gider (res. 347).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-172.jpg

58. Bileğin hızlı bir dönüşü, el ayasını uyluğa çevirir (res. 348).
59. Baş sola dönerken, el, sanki parmaklarla düz bir yüzeyi ovalıyormuş gibi yapılarak yüz hizasına kaldırılır (res. 349).
60. El, oradan kasığın biraz solunda bir noktaya doğru, bir açı yaparak iner. Baş elin hareketini izler (res. 350).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-173.jpg

61. El, gene bir açıyla, göz hizasına kaldırılır. Tam gözlerin önünde, onlardan yarım metre uzaklıkta; sol ve sağ bedenleri ayıran çizginin tam üzerinde bir noktaya ulaşır (res. 351).
62. El gene bir açıyla aşağıya; önde ve kasık bölgesinin biraz sağında bir noktaya iner (res. 352).
63. El tekrar kaldırılıp, eğimli bir çizgi daha çizerek omuz hizasında, gözlerin önünde bir noktaya getirilir; baş, sağa doğru yapılan hareketi izler (res. 353).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-174.jpg

64. Düz bir çizgiyle aşağıya inen el, sağ uyluktan otuz santimetre uzaklıkta bir noktada durur (res. 354).
Son yedi harekette üç doruk çizilmiştir; ilki solda, İkincisi tam ortadaki ayrım çizgisinde, üçtincüsü de sağdadır.
65. El konum değiştirerek, ayası sola döner (res. 355).
66. El kaldırılıp, daha önce çizilmiş olan sağ ve merkez dorukların tam arasına uyan kavisli bir çizgi çizer (res. 356).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-175.jpg

67. Orada elin ayası sağa döndürülür (res. 357).
68. El aşağıya, kasık hizasına iner—sol ve sağ bedeni ayıran çizgide durur (res. 358).
69. Elin ayası orada gene yön değiştirerek sola döner (res. 359).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-176.jpg

70. El, göz hizasında, orta ve sol dorukların arasında bir noktaya kaldırılır (res. 360).
71. El ayası sağa doğru döndürülür (361).
72. El, başladığı yere, uyluk önündeki noktaya dek iner (res. 362).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-177.jpg

Bu ikinci aşamanın sekiz hareketindeki doruklar, önceki keskin açılı dorukların aksine, hafifçe yuvarlaktır.
73. El, bir kez daha döndürülerek, ayası ileriye çevrilir (res. 363).
74. Kol, başın üzerine çıkarak, sanki görünmeyen bir maddeyi yüzün sağ yanına ve bedene döküyormuş gibi yapar (res. 364).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-178.jpg

75. El aniden indirilir (res. 365). Dirsek geriye doğru bir yarım tur yapar (res. 366).
76. El, sanki kınına giren bir bıçak gibi, pankreas ve dalak civarındaki canlılık merkezinin üzerinden kayar (res. 367).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-179.jpg

Cvp: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

Sağ Beden İçin Üç Sihirli Geçiş

Sağ beden için ilk sihirli geçiş beş hareketten oluşur.
1. Sağ el, önkola doksan derecelik açıda, ve ayası öne dönük olarak, soldan sağa doğru, sağ kulağın hizasına kadar tam bir daire çizerek başladığı konuma, belin yaklaşık otuz santimetre önündeki noktaya gelip durur (res. 368).
2. Oradan, kol, dirseği iyice bükerek göğüs hizasında keskin bir yay çizer. El ayası yere dönük, parmaklar düz ve bitişik, başparmak kenetlenmiştir. İşaretparmağı ile başparmak göğse nerdeyse değer durumdadır (res. 369).
3. Önkol, göğüsten çevik bir hareketle uzaklaşarak, dirseğin kırk beş derecelik bir açıyla bükülmesini sağlar (res. 370).
4. El, bilek üzerinde bir tur yapar, parmak uçları bir an için yere bakar ve sonra dönüp, sanki bir bıçakmış gibi başın üzerine fırlar (res. 371).
5. El aşağıya iner. Dış kenarını bir kesme aygıtıymış gibi kullanarak, göbek hizasına bir kesme yapar (res. 372).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-180.jpg

İkinci sihirli geçiş, şu izleyen on iki hareketi içermektedir.
6. El, belin yan tarafından bedenin önündeki bir noktaya fırlar. Kol tümüyle uzandığı anda parmaklar birbirinden ayrılır (res. 373, 374).
7. Kol, bel hizasına geri çekilir. Dirsek iyice bükülmüş ve geriye çıkıntı yapar konumdadır (res. 375).
8. El döndürülerek ayası yukarı çevrilir (res. 376).
9. Kol ileriye uzatılır; avuç açık ve yukarı bakmaktadır (res. 377).
10. Elin ayası hâlâ yukarıya dönük olarak, kol tekrar bel hizasına geri döner (res. 378).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-181.jpg

11. Elin ayası aşağıya döndürülür (res. 379).
12. Kol arkaya, başın üzerine, oradan da öne gelerek tam
bir yan daire yapar; hareket göbeğin önünde, el ayasını sanki
sert bir şeye vuruyormuş gibi aşağı doğru şamarlayarak bitirilir
(res. 380).
13. Elin ayası, sanki sağ bedenin üzerine bir şey toplanıyormuş gibi bir hareket yapılarak bedene doğru döndürülür (res. 381).
14. El sanki bir bıçakmış gibi, kol başın üzerine kaldırılır (res. 382).
15. El, bedenin önündeki orta noktanın yarım metre açığında bir yere doğru çaprazlama bir kesme yapar. El ayası sola dönüktür (res. 383).
16. Ayası düz tutulan el, düz bir çizgi üzerinde yüz hizasına kaldırılır (res. 384).
17. Avucu hafifçe aşağıya doğru meyilli tutulan el, sağ bedenin yanında öne doğru, ve ondan yarım metre uzaklıkta bir noktaya bir çapraz kesme yapar (res. 385).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-182.jpg

Sağ beden için üçüncü sihirli geçiş on iki hareketten oluşmaktadır.
18. Sağ kol, dirseği sağa doğru sertçe bükülüp, el ayası bedene doğru tutularak, sağ taraftan karın boşluğu önündeki bir noktaya doğru bir yay şeklinde ilerler (res. 386).
19. Önkol, dirsek üzerinde dönerek aşağıya doğru bir çeyrek daire çizer; el ayası sağ tarafa dönmüştür (res. 387).

20. Kol dışa doğru küçük bir daire çizer; önce soldan sağa doğru yukarıya çıkar, sonra aşağıya dönüp, elin ayası bel üzerinde ve yukarı bakar konumdayken daireyi tamamlar (res. 388a, 388b).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-183.jpg

21. Önden arkaya doğru yeni bir daire yapılır. Elin ayası yukarı dönük olarak, başladığı yerde bitirir (res. 389).
22. El ayası aşağıya doğru çevrilir (res. 390).
23. Sonra el ağır ağır öne doğru ilerler (res. 391).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-184.jpg

24. Bilek, elin ayası sola bakacak şekilde döndürülür. Avuç düz, parmaklar sıkıca bitişik, ve başparmak kenetlenmiş olarak, el bir bıçakmış gibi dosdoğru yukarıya kaldırılır (res. 392).
25. Sonra sola doğru küçük bir dışbükey yay çizer; böylece el ayası dönerek sağa doğru bakar, ve aşağıya, göbek hizasına doğru, daha önce çizmiş olduğu çizginin hemen sol yanına dümdüz iner (res. 393).
26. El hâlâ sağa dönük olarak yukarıya çıkar—önce çizdiği çizginin üzerinden geriye doğru geçer (res. 394).
Son üç harekette, uzun bir oval şekil çizilmiştir.
27. Sonra el sanki bu uzun şeklin üçte birini kesip ayırıyormuş gibi, aşağıya doğru bir kesme yapar (res. 395).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-185.jpg

28. El ayası tekrar sağa doğru döner (res. 396).
29. Kestiği şeyi avuçlayıp bir top haline getirerek, sağ bedenin önüne serpiştirir (res. 397, 398).
30. El sağ kalçanın üst kenarına düşer (res. 399).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-186.jpg

31. Kol önden (res. 400) arkaya, sağ omzun gerisinde duracak şekilde bir yarım-daire çizerken, el de tur yapar (res. 401).
32. El, kınına giren bir bıçak gibi, karaciğer ve safrakesesi civarındaki canlılık merkezi üzerinden kayar (res. 402, 403).

https://www.sessizbilgi.com/img/sg/tensegrity-187.jpg

Cvp: 7- Dördüncü Dizi Sol Beden ile Sağ Bedeni Ayırma: Kızışma Dizisi

.